19Wrz, 18
prawo autorskie

Zawarcie umowy kojarzone jest często z podpisaniem umowy w formie pisemnej. W istocie do zawarcia umowy dochodzi poprzez zgodne oświadczenie woli, przy czym wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Wyjątkiem są sytuacje, w których ustawa wprost uzależnia powstanie określonych skutków prawnych od zachowania odpowiednej formy.

Przechodząc na grunt Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. prawo autorskie i prawa pokrewne (dalej prawo autorskie) do zawarcia umowy przeniesienia praw autorskich oraz udzielenia licencji wyłącznej wymagana jest forma pisemna. Jednakże do udzielenia licencji niewyłącznej dochodzi poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie. Innymi słowy do udzielenia licencji niewyłącznej może dojść poprzez oświadczenie woli wyrażone ustnie, drogą e-mailową lub nawet w sposób dorozumiany.

Wobec tego, jeżeli w konkretnym stanie faktycznym autor współpracuje z osobą trzecią przy tworzeniu utworu, a w rezultacie dochodzi do wydania utworu, uzasadnione będzie przypuszczenie, że miedzy stronami istniało porozumienie.

Jeżeli na gruncie takiej współpracy dochodzi do sporu, w którym autor występuje z zarzutem naruszenia praw autorskich do utworu, w pierwszej kolejności należy ustalić treść umowy łączącej strony. Jeżeli umowa nie została spisana, należy odtworzyć na podstawie okoliczności sprawy na co strony się umówiły, a tym samym jakie działanie stanowi korzystanie ponad upoważnienie.

Z punktu widzenia prawa autorskiego naruszenie ma charakter obiektywny a zamiar naruszyciela nie jest konieczny do pociągnięcia go do odpowiedzialności. Jednakże nie każdy „czuje” prawo autorskie. Dlatego naruszenie prawa może być również wynikiem braku wiedzy.

Dlatego zastanawiam się: ilu sytuacji spornych udałoby się uniknąć gdyby strony, szczególnie realizując zlecenia grzecznościowe, koleżeńskie, ustalali podstawowe informacje o zakresie udzielonego prawa do korzystania z utworu.

Brak komentarzy

Brak komentarzy