13Kwi, 18
prawo autorskie

Zaczynając cykl na temat umów licencyjnych, przestawiam krótkie porównanie obu umów.  W dalszych odsłonach przedstawię najważniejsze zagadnienia związane z udzielaniem licencji. Skutki przeniesienia praw autorskich do utworu      Autor traci prawo do utworu – od momentu zbycia sam nie może korzystać z utworu.  A tym samym to nabywca staje się wyłącznie uprawnionym z tytułu ... więcej

6Kwi, 18
Produkcja filmowa

Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoliłaby chronić prawo do tytułu na tych samych zasadach co sam utwór (czyli na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994r. prawo autorskie i prawa pokrewne, dalej „Ustawa”). Żeby jednak zasłużyć na taką ochronę tytuł samodzielnie musiałby spełniać ustawowe progi twórczości. Jeżeli jednak na  tytuł  utworu składa się jedno ... więcej

22Mar, 18
prawo autorskie

Pisząc o umowach przenoszących prawa autorskie cały czas odnoszę się wyłącznie do majątkowych praw autorskich – ponieważ tylko te podlegają obrotowi – praw autorskich osobistych nie można się zrzec ani ich sprzedać. Prawa osobiste przynależą do twórcy od momentu powstania utworu na zawsze. Ich istotą jest ochrona więzi twórcy z utworem, czyli autorstwa, które realizuje ... więcej

15Mar, 18
Produkcja filmowa

Chciałabym przedstawić w tym artykule, umowę, która sprawdzi się w sytuacji, gdy strony co do zasady chciałyby zawrzeć umowę dotyczącą przeniesienia praw autorskich ale nie są jeszcze na to gotowe organizacyjne lub finansowo, np. na wczesnym etapie produkcji filmowej. Z drugiej strony pozyskanie środków i wykonawców dla przedsięwzięcia filmowego jest uzależnione od nabycia praw autorskich ... więcej

9Mar, 18
Produkcja filmowa

Pomimo przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do utworu, przy twórcy pozostaje szczególne uprawnienie o charakterze majątkowym tj. prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Utwór zależny to w skrócie opracowanie utworu pierwotnego (więcej informacji na temat utworu zależnego znajdziecie w moim poście: „Od czego zależy prawo zależne”, który znajdziecie pod linkiem http://radcaprawnyefm.pl/od-czego-zalezy-prawo-zalezne/ Jeżeli zajrzymy ... więcej

1Mar, 18
prawo autorskie

Ten artykuł ma odpowiedzieć na pytanie jak należy oceniać sytuacją, gdy utwór powstaje w drodze wykonywania obowiązków z umowy o pracę. W szczególności kiedy i w jakim zakresie prawa do utworu nabywa pracodawca. Co do zasady pracodawca i pracownik mogą w sposób dowolny uregulować kwestię praw autorskich do utworów tworzonych przez pracownika. Ale nie oznacza ... więcej

23Lut, 18
prawo autorskie

Moment przejścia praw ma doniosłe znaczenie dla obu stron: dla twórcy oznacza, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń i że nie jest uprawniony do korzystania; dla nabywcy/zamawiającego oznacza, że może korzystać z utworu bez naruszenia praw autorskich twórcy. Precyzyjne ustalenie tego momentu leży w interesie obu stron umowy. Niestety pomimo doniosłości zagadnienia, strony często zupełnie pomijają tą kwestię w umowie narażając się na stosowanie przepisów Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

16Lut, 18
prawo autorskie

Wynagrodzenie twórcy: ryczałt czy procent od zysku ? A może kombinacja dwóch powyższych sposobów, będzie właściwa dla określania wynagrodzenia twórcy? Zacznijmy od prostszego rozwiązania, czyli ryczałtu. Przykładowy zapis umowy mógłby stanowić: „strony postanawiają, że wynagrodzenie twórcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszystkich wymienionych w umowie polach eksploatacji wynosi kwotę 5.000,00 zł.” Przy takiej ... więcej

9Lut, 18
prawo autorskie

Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje najczęściej na podstawie samodzielnej umowy, gdy jej przedmiotem jest gotowy utwór. Jeżeli przeniesienie praw autorskich dotyczy utworów, które powstają w wykonaniu innych zobowiązań np. z umowy o dzieło, zapisy dotyczące przeniesienia praw umieszcza się w umowie dotyczącej tego zobowiązania. I tak umowa o dzieło będzie zawierała odrębną klauzulę dotyczącą praw ... więcej