15Mar, 18
Produkcja filmowa

Chciałabym przedstawić w tym artykule, umowę, która sprawdzi się w sytuacji, gdy strony co do zasady chciałyby zawrzeć umowę dotyczącą przeniesienia praw autorskich ale nie są jeszcze na to gotowe organizacyjne lub finansowo, np. na wczesnym etapie produkcji filmowej. Z drugiej strony pozyskanie środków i wykonawców dla przedsięwzięcia filmowego jest uzależnione od nabycia praw autorskich ... więcej

9Mar, 18
Produkcja filmowa

Pomimo przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do utworu, przy twórcy pozostaje szczególne uprawnienie o charakterze majątkowym tj. prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Utwór zależny to w skrócie opracowanie utworu pierwotnego (więcej informacji na temat utworu zależnego znajdziecie w moim poście: „Od czego zależy prawo zależne”, który znajdziecie pod linkiem http://radcaprawnyefm.pl/od-czego-zalezy-prawo-zalezne/ Jeżeli zajrzymy ... więcej

1Mar, 18
prawo autorskie

Ten artykuł ma odpowiedzieć na pytanie jak należy oceniać sytuacją, gdy utwór powstaje w drodze wykonywania obowiązków z umowy o pracę. W szczególności kiedy i w jakim zakresie prawa do utworu nabywa pracodawca. Co do zasady pracodawca i pracownik mogą w sposób dowolny uregulować kwestię praw autorskich do utworów tworzonych przez pracownika. Ale nie oznacza ... więcej

23Lut, 18
prawo autorskie

Moment przejścia praw ma doniosłe znaczenie dla obu stron: dla twórcy oznacza, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń i że nie jest uprawniony do korzystania; dla nabywcy/zamawiającego oznacza, że może korzystać z utworu bez naruszenia praw autorskich twórcy. Precyzyjne ustalenie tego momentu leży w interesie obu stron umowy. Niestety pomimo doniosłości zagadnienia, strony często zupełnie pomijają tą kwestię w umowie narażając się na stosowanie przepisów Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

16Lut, 18
prawo autorskie

Wynagrodzenie twórcy: ryczałt czy procent od zysku ? A może kombinacja dwóch powyższych sposobów, będzie właściwa dla określania wynagrodzenia twórcy? Zacznijmy od prostszego rozwiązania, czyli ryczałtu. Przykładowy zapis umowy mógłby stanowić: „strony postanawiają, że wynagrodzenie twórcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszystkich wymienionych w umowie polach eksploatacji wynosi kwotę 5.000,00 zł.” Przy takiej ... więcej

9Lut, 18
prawo autorskie

Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje najczęściej na podstawie samodzielnej umowy, gdy jej przedmiotem jest gotowy utwór. Jeżeli przeniesienie praw autorskich dotyczy utworów, które powstają w wykonaniu innych zobowiązań np. z umowy o dzieło, zapisy dotyczące przeniesienia praw umieszcza się w umowie dotyczącej tego zobowiązania. I tak umowa o dzieło będzie zawierała odrębną klauzulę dotyczącą praw ... więcej

19Sty, 18
prawo autorskie

Zacznę od początku: z chwilą ustalenia utworu twórca nabywa prawo do korzystania z niego, w każdy możliwy sposób. Sposób korzystania z utworu określimy jako pole eksploatacji, jeżeli zostanie wyodrębniony technicznie co pozwoli na dotarcie do nowej grupy odbiorców oraz jest samodzielny w sensie ekonomicznym. Prawa majątkowe twórcy są w istocie zbiorem praw, którego elementy składowe ... więcej

12Sty, 18
prawo autorskie

Zapraszam na cykl wpisów dotyczących umownego przeniesienia autorskich praw majątkowych. W pierwszym artykule poruszam zagadnienia związane z formą właściwą dla zawarcia umowy oraz konsekwencjami jej niedochowania. Przeniesienie autorskich praw majątkowych wyłącznie na piśmie Forma pisemna to pierwsza zasada umownego przeniesienia autorskich praw majątkowych. Jeżeli zajrzymy do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia ... więcej

8Sty, 18
Kredyty frankowe

Jeżeli kredytobiorca, w dniu zawierania umowy kredytowej, nie prowadził działalności gospodarczej, ale był zatrudniony w banku na podstawie umowy o pracę, status konsument będzie uzależniony od tego czy zawarcie umowy kredytowej było bezpośrednio związane z działalnością zawodową. Jeżeli kredyt był przeznaczony na sfinansowanie zakupu mieszkania na cele osobiste, należy stwierdzić że tego związku nie było. Zaciągnięcie kredytu w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowym (swoich i swojej rodziny) nie jest związane z działalnością zawodową. Fakt, że kredytobiorca pracuje w banku nie zmienia tej oceny.