19Sty, 18
prawo autorskie

Zacznę od początku: z chwilą ustalenia utworu twórca nabywa prawo do korzystania z niego, w każdy możliwy sposób. Sposób korzystania z utworu określimy jako pole eksploatacji, jeżeli zostanie wyodrębniony technicznie co pozwoli na dotarcie do nowej grupy odbiorców oraz jest samodzielny w sensie ekonomicznym. Prawa majątkowe twórcy są w istocie zbiorem praw, którego elementy składowe ... więcej

12Sty, 18
prawo autorskie

Zapraszam na cykl wpisów dotyczących umownego przeniesienia autorskich praw majątkowych. W pierwszym artykule poruszam zagadnienia związane z formą właściwą dla zawarcia umowy oraz konsekwencjami jej niedochowania. Przeniesienie autorskich praw majątkowych wyłącznie na piśmie Forma pisemna to pierwsza zasada umownego przeniesienia autorskich praw majątkowych. Jeżeli zajrzymy do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia ... więcej

8Sty, 18
Kredyty frankowe

Jeżeli kredytobiorca, w dniu zawierania umowy kredytowej, nie prowadził działalności gospodarczej, ale był zatrudniony w banku na podstawie umowy o pracę, status konsument będzie uzależniony od tego czy zawarcie umowy kredytowej było bezpośrednio związane z działalnością zawodową. Jeżeli kredyt był przeznaczony na sfinansowanie zakupu mieszkania na cele osobiste, należy stwierdzić że tego związku nie było. Zaciągnięcie kredytu w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowym (swoich i swojej rodziny) nie jest związane z działalnością zawodową. Fakt, że kredytobiorca pracuje w banku nie zmienia tej oceny.

5Sty, 18
Kredyty frankowe

Jeżeli konsument chce się uwolnić od tych postanowień umowy, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają jego interesy, musi poddać cały stosunek prawny kontroli indywidualnej. Postępowanie sądowe w takiej sprawie odbywa się wg. przepisów ogólnych. Pozwanym jest przedsiębiorca, który zaproponował konsumentowi zawarcie umowy wg. wzorca. Jeżeli Sąd podzieli stanowisko, że zapisy tej umowy są abuzywne pozbawi je wiążącego charakteru.

28Gru, 17
prawo autorskie

Od 1 stycznia 2018r. każdy może korzystać z utworów, których twórcy zmarli 1947r., lub dla których zdarzenie, rozpoczynające bieg 70-letniego terminu, nastąpiło w 1947r. Zgodnie z powyższym do domeny publicznej przechodzi cały dorobek twórczy autora, niezależnie od daty stworzenia czy upublicznienia konkretnego utworu. Wygaśnięcie autorskich praw majątkowych oznacza, że każdy może z tych utworów korzystać np. wydać książkę, nagrać audiobook, wykonać utwór muzyczny, wystawiać sztukę teatralną. Ponadto po wygaśnięciu praw nie jest konieczne uzyskanie zgody na wykonywanie praw zależnych (udzielanie zgody w tym zakresie uważa się za uprawnienie o charakterze majątkowym). Wobec tego nie jest naruszeniem prawa autorskiego stworzenie adaptacji audiowizualnej dzieła literackiego czy publikowanie tłumaczenia utworu po wygaśnięciu autorskich praw majątkowych.

20Gru, 17
Kredyty frankowe

Trwają prace nad skróceniem okresu przedawnienia roszczeń majątkowych. Procedowany projekt zakłada skrócenie ogólnego terminu przedawniania z 10 lat do lat 6. Dotyczy to tych roszczeń, dla których ani Kodeks Cywilny ani przepisy szczególne nie przewidują odrębnych terminów. Skrócony zostanie różnie okres przedawnienia roszczeń stwierdzonych wyrokiem lub ugodą zawartą przed sądem czy mediatorem. Do tej pory ... więcej

18Gru, 17
Kredyty frankowe

Dlaczego wystąpienie z powództwem indywidualnym jest optymalnym postępowaniem sądowym, dla konsumentów, którzy żądają kontroli indywidualnej klauzul odsyłających do wartości Franka Szwajcarskiego, tj. kredytów denominowanych, waloryzowanych bądź indeksowanych.

7Gru, 17
prawo autorskie

Dostawcy usług hostingowych nie ponoszą odpowiedzialności ani cywilnej ani karnej, za treści umieszczane przez użytkowników. Podmioty hostingowe nie są również zobowiązane do kontrolowania materiałów umieszczanych i udostępnianych na serwerach, jeżeli nie są inicjatorami przekazu danych, nie wybierają odbiorców przekazu oraz nie modyfikują informacji zawartych w przekazie. Odpowiedzialność dostawcy usług hostingowych jest wyłączona tak długo, jak nie posiada on informacji o bezprawnym charakterze tych danych. Jeżeli jednak otrzyma taką informację zobowiązany jest do niezwłocznego zablokowania dostępu do tych danych. Odpowiedzialność wobec użytkownika za zablokowanie jego treści jest wyłączona, jeżeli został wcześniej zawiadomiony o zamiarze blokady.

18Paź, 17
Image of business partners handshaking over business objects on workplace

Przewaga mediacji nad postępowaniem sądowym polega na rozwiązywaniu konfliktów poprzez definiowanie rzeczywistych interesów stron. Tym samym dogmatyka prawa oraz formalizm schodzą na dalszy plan. Ugoda stanowi porozumienia satysfakcjonujące dla wszystkich Stron, co pozwala na zachowanie relacji biznesowych.

3Paź, 17
Kredyty frankowe

Zakładam, że każdy konsument posiadający kredyt waloryzowany lub indeksowany do waluty obcej, której umowa kredytowa w tym zakresie przewiduje rozwiązania tożsame z klauzulami abuzywnymi, rozważa dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Nie warto jednak odkładać tej decyzji w czasie, ponieważ w sprawie kredytów frankowych czas działa na niekorzyść kredytobiorców. Chodzi oczywiście o przedawnienie.