5Sty, 18
Kredyty frankowe

Jeżeli konsument chce się uwolnić od tych postanowień umowy, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają jego interesy, musi poddać cały stosunek prawny kontroli indywidualnej. Postępowanie sądowe w takiej sprawie odbywa się wg. przepisów ogólnych. Pozwanym jest przedsiębiorca, który zaproponował konsumentowi zawarcie umowy wg. wzorca. Jeżeli Sąd podzieli stanowisko, że zapisy tej umowy są abuzywne pozbawi je wiążącego charakteru.

28Gru, 17
prawo autorskie

Od 1 stycznia 2018r. każdy może korzystać z utworów, których twórcy zmarli 1947r., lub dla których zdarzenie, rozpoczynające bieg 70-letniego terminu, nastąpiło w 1947r. Zgodnie z powyższym do domeny publicznej przechodzi cały dorobek twórczy autora, niezależnie od daty stworzenia czy upublicznienia konkretnego utworu. Wygaśnięcie autorskich praw majątkowych oznacza, że każdy może z tych utworów korzystać np. wydać książkę, nagrać audiobook, wykonać utwór muzyczny, wystawiać sztukę teatralną. Ponadto po wygaśnięciu praw nie jest konieczne uzyskanie zgody na wykonywanie praw zależnych (udzielanie zgody w tym zakresie uważa się za uprawnienie o charakterze majątkowym). Wobec tego nie jest naruszeniem prawa autorskiego stworzenie adaptacji audiowizualnej dzieła literackiego czy publikowanie tłumaczenia utworu po wygaśnięciu autorskich praw majątkowych.

20Gru, 17
Kredyty frankowe

Trwają prace nad skróceniem okresu przedawnienia roszczeń majątkowych. Procedowany projekt zakłada skrócenie ogólnego terminu przedawniania z 10 lat do lat 6. Dotyczy to tych roszczeń, dla których ani Kodeks Cywilny ani przepisy szczególne nie przewidują odrębnych terminów. Skrócony zostanie różnie okres przedawnienia roszczeń stwierdzonych wyrokiem lub ugodą zawartą przed sądem czy mediatorem. Do tej pory ... więcej

18Gru, 17
Kredyty frankowe

Dlaczego wystąpienie z powództwem indywidualnym jest optymalnym postępowaniem sądowym, dla konsumentów, którzy żądają kontroli indywidualnej klauzul odsyłających do wartości Franka Szwajcarskiego, tj. kredytów denominowanych, waloryzowanych bądź indeksowanych.

7Gru, 17
prawo autorskie

Dostawcy usług hostingowych nie ponoszą odpowiedzialności ani cywilnej ani karnej, za treści umieszczane przez użytkowników. Podmioty hostingowe nie są również zobowiązane do kontrolowania materiałów umieszczanych i udostępnianych na serwerach, jeżeli nie są inicjatorami przekazu danych, nie wybierają odbiorców przekazu oraz nie modyfikują informacji zawartych w przekazie. Odpowiedzialność dostawcy usług hostingowych jest wyłączona tak długo, jak nie posiada on informacji o bezprawnym charakterze tych danych. Jeżeli jednak otrzyma taką informację zobowiązany jest do niezwłocznego zablokowania dostępu do tych danych. Odpowiedzialność wobec użytkownika za zablokowanie jego treści jest wyłączona, jeżeli został wcześniej zawiadomiony o zamiarze blokady.

18Paź, 17
Image of business partners handshaking over business objects on workplace

Przewaga mediacji nad postępowaniem sądowym polega na rozwiązywaniu konfliktów poprzez definiowanie rzeczywistych interesów stron. Tym samym dogmatyka prawa oraz formalizm schodzą na dalszy plan. Ugoda stanowi porozumienia satysfakcjonujące dla wszystkich Stron, co pozwala na zachowanie relacji biznesowych.

3Paź, 17
Kredyty frankowe

Zakładam, że każdy konsument posiadający kredyt waloryzowany lub indeksowany do waluty obcej, której umowa kredytowa w tym zakresie przewiduje rozwiązania tożsame z klauzulami abuzywnymi, rozważa dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Nie warto jednak odkładać tej decyzji w czasie, ponieważ w sprawie kredytów frankowych czas działa na niekorzyść kredytobiorców. Chodzi oczywiście o przedawnienie.

29Wrz, 17
Man holding metallic registered trademark symbol. Concept image for illustration of intellectual property or protection of products or services.

Dla towarów i usług mogą być zastrzeżone oznaczenia których wyłączną formą przedstawieniową jest forma elektroniczna. Dostępny jest nowy typ znaku - znak multimedialny, rozumiany jako znak towarowy składający się z obrazu i dźwięku lub obejmujący obraz i dźwięk. W przypadku innych rodzajów znaków rejestracja będzie ułatwiona i np. przy zgłoszeniu znaku dźwiękowego do wniosku będzie można załączyć opcjonalnie zapis nutowy albo sonograf z plikiem dźwiękowym JPEG MP3.

20Wrz, 17

Wizerunek

Opublikowane w dobra osobiste przez

Każdej osobie przysługuje wyłączne prawo decydowania o swoim wizerunku. Takie działania jak – publikowanie w internecie starych zdjęć klasowych lub rozpowszechnianie zdjęć wykonanych w czasie trwania zdarzenia publicznego, ale skadrowanych na konkretnych uczestników, stanowiących ich portrety jest wkroczeniem w sferę dóbr osobistych osób na nich utrwalonych i wymaga ich zgody. W przypadku naruszenia prawa do wizerunku przysługuje prawo do żądania zaniechania działań zagrażającym chronionym dobrom oraz do usunięcia skutków dokonanych już naruszeń. W przypadku zawinionego naruszenia możliwe jest domaganie się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub żądanie uiszczenia sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

4Wrz, 17
Man holding metallic registered trademark symbol. Concept image for illustration of intellectual property or protection of products or services.

Największy wpływ na ustalenie kosztów rejestracji znaku towarowego ma ilość klas towarów lub usług, dla których ma być zastrzeżony. Wykaz towarów lub usług sporządza się na podstawie Międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług z dnia 15 czerwca 1957 r., zwanej Klasyfikacją Nicejską. Na stronie internetowej http://tmclass.tmdn.org/ec2/ dostępne jest narzędzie TmClass służące do wyszukiwania klas Klasyfikacji Nicejskiej dla konkretnych towarów i usług. Narzędzie jest dostępne w polskiej wersji językowej a jego poprawność została zweryfikowana przez Urząd Patentowy.