29Wrz, 17
Man holding metallic registered trademark symbol. Concept image for illustration of intellectual property or protection of products or services.

Dla towarów i usług mogą być zastrzeżone oznaczenia których wyłączną formą przedstawieniową jest forma elektroniczna. Dostępny jest nowy typ znaku - znak multimedialny, rozumiany jako znak towarowy składający się z obrazu i dźwięku lub obejmujący obraz i dźwięk. W przypadku innych rodzajów znaków rejestracja będzie ułatwiona i np. przy zgłoszeniu znaku dźwiękowego do wniosku będzie można załączyć opcjonalnie zapis nutowy albo sonograf z plikiem dźwiękowym JPEG MP3.

20Wrz, 17

Wizerunek

Opublikowane w dobra osobiste przez

Każdej osobie przysługuje wyłączne prawo decydowania o swoim wizerunku. Takie działania jak – publikowanie w internecie starych zdjęć klasowych lub rozpowszechnianie zdjęć wykonanych w czasie trwania zdarzenia publicznego, ale skadrowanych na konkretnych uczestników, stanowiących ich portrety jest wkroczeniem w sferę dóbr osobistych osób na nich utrwalonych i wymaga ich zgody. W przypadku naruszenia prawa do wizerunku przysługuje prawo do żądania zaniechania działań zagrażającym chronionym dobrom oraz do usunięcia skutków dokonanych już naruszeń. W przypadku zawinionego naruszenia możliwe jest domaganie się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub żądanie uiszczenia sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

4Wrz, 17
Man holding metallic registered trademark symbol. Concept image for illustration of intellectual property or protection of products or services.

Największy wpływ na ustalenie kosztów rejestracji znaku towarowego ma ilość klas towarów lub usług, dla których ma być zastrzeżony. Wykaz towarów lub usług sporządza się na podstawie Międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług z dnia 15 czerwca 1957 r., zwanej Klasyfikacją Nicejską. Na stronie internetowej http://tmclass.tmdn.org/ec2/ dostępne jest narzędzie TmClass służące do wyszukiwania klas Klasyfikacji Nicejskiej dla konkretnych towarów i usług. Narzędzie jest dostępne w polskiej wersji językowej a jego poprawność została zweryfikowana przez Urząd Patentowy.

11Sie, 17
Man holding metallic registered trademark symbol. Concept image for illustration of intellectual property or protection of products or services.

Uzyskanie prawa ochronnego z rejestracja znaku towarowego może być dla przedsiębiorcy źródłem dodatkowego dochodu. Posiadanie w swoich aktywach zarejestrowanego znaku towarowego daje możliwość udzielenia zabezpieczenia w celu pozyskania finansowania np. poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na prawie ochronnym. Uprawniony może zbyć znak towarowy, ale przede wszystkim uzyskiwać stałe zyski z tytułu udzielania licencji na używanie znaku towarowego. Niektórzy przedsiębiorcy opierają strategię rozwoju firmy na oryginalnym i przyciągającym klientelę znaku towarowym dla innych znak towarowy spełnia podstawową funkcję odróżniającą. Niezależnie od znaczenia znaku w biznes planie, zyskuje on na wartości wraz z rozwojem marki. Marki, której najpełniejsza ochrona następuje poprzez rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

9Sie, 17
Image of business partners handshaking over business objects on workplace

Jak już pisałam mediacja jest atrakcyjną alternatywą dla sądowego dochodzenia roszczeń, również w aspekcie finansowym. Poniżej opisuję jak kształtują się koszty mediacji i czym są warunkowane. Zasady ustalania kosztów mediacji zależą od tego, czy strony przystępują do mediacji z własnej inicjatywy tj. do mediacji umownej czy postępowanie mediacyjne odbywa się po wniesieniu powództwa, na podstawie ... więcej

1Sie, 17
Kredyty frankowe

Brak jest automatycznego przełożenia między wpisaniem klauzuli na listę klauzul niedozwolonych a uznaniem przez Sąd, że zapisy konkretnej umowy nie wiążą konsumenta. W postępowaniu o uznanie postanowień umowy za niedozwolone konsument musi udowodnić spełnienie wszystkich przesłanek określonych w art. 385 (1) i następnych Kodeksu Cywilnego. Tym niemniej zachęcam do przejrzenia rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone prowadzonego przez Prezesa UOKiK, ponieważ jest to najprostszy i najszybszy sposób weryfikacji treści umowy kredytowej. Rejestr zawiera bardzo dużo orzeczeń dotyczących sektora bankowego, w szczególności klauzul abuzywnych związanych z indeksowaniem lub waloryzacją kwoty kredytów hipotecznych do Franka Szwajcarskiego. Lektura orzeczeń może być początkiem dochodzenia swoich praw przez Konsumenta.

31Lip, 17
prawo autorskie Radca Prawny Warszawa

Na szczególną uwagę zasługuje pkt. 9 tego katalogu, zgodnie z którym prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej, nawet powstałe po zawarciu małżeństwa zawsze będą przysługiwały temu małżonkowi który je nabył. Jeżeli więc jeden małżonek nabył autorskie prawa jako twórca a drugi jest uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, to prawa te wchodzą do majątku odrębnego właściwego małżonka - nigdy do majątku wspólnego. Jednakże w myśl art. 31 § 2 pkt. 2) Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, dochody zyskane z tytułu np. udzielania licencji na każde z tych praw będą wchodziły do majątku wspólnego.

9Cze, 17

Prawo zależne przysługuje autorowi opracowania utworu pierwotnego (utwór zależny), jeżeli opracowanie posiada ładunek twórczy. Naturę utworów zależnych najłatwiej opisać poprzez wskazanie przykładowych opracowań. Utworami zależnymi będą np. tłumaczenie, adaptacja powieści na scenariusz filmowy, miksowanie utworów muzycznych. Utwory zależne wykorzystują prawnie chronione elementy twórcze utworu pierwotnego np. w adaptacji filmowej powieści będą to bohaterowie oraz fabuła. ... więcej

2Cze, 17
prawo autorskie

Przeniesienie prawa do określonego pola eksploatacji skutkuje ubytkiem uprawnienia po stronie twórcy. Jeżeli drogą umowy doszło do przeniesienia autorskich praw majątkowych do zdjęcia na polu eksploatacji: publiczne udostępnianie w internecie to autor nie jest już uprawniony do korzystania ze zdjęcia na tym polu.

18Kwi, 17

Warto mediować

Opublikowane w Mediacja przez

Image of business partners handshaking over business objects on workplace

Zanim spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie Sądu warto spróbować przedsądowych metod rozwiązania konfliktu. Taką metodą jest mediacja, której korzyścią są czas i pieniądze. Idąc do Sądu strony nie mają wpływu na termin rozpatrzenia sprawy. Na ten okres wpływa zarówno ilość oraz rodzaj zgłoszonych przez strony dowodów, które zostaną przeprowadzone przed Sądem jak i odległość kolejnych ... więcej