11Sie, 17
Man holding metallic registered trademark symbol. Concept image for illustration of intellectual property or protection of products or services.

Uzyskanie prawa ochronnego z rejestracja znaku towarowego może być dla przedsiębiorcy źródłem dodatkowego dochodu. Posiadanie w swoich aktywach zarejestrowanego znaku towarowego daje możliwość udzielenia zabezpieczenia w celu pozyskania finansowania np. poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na prawie ochronnym. Uprawniony może zbyć znak towarowy, ale przede wszystkim uzyskiwać stałe zyski z tytułu udzielania licencji na używanie znaku towarowego. Niektórzy przedsiębiorcy opierają strategię rozwoju firmy na oryginalnym i przyciągającym klientelę znaku towarowym dla innych znak towarowy spełnia podstawową funkcję odróżniającą. Niezależnie od znaczenia znaku w biznes planie, zyskuje on na wartości wraz z rozwojem marki. Marki, której najpełniejsza ochrona następuje poprzez rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

9Sie, 17
Image of business partners handshaking over business objects on workplace

Jak już pisałam mediacja jest atrakcyjną alternatywą dla sądowego dochodzenia roszczeń, również w aspekcie finansowym. Poniżej opisuję jak kształtują się koszty mediacji i czym są warunkowane. Zasady ustalania kosztów mediacji zależą od tego, czy strony przystępują do mediacji z własnej inicjatywy tj. do mediacji umownej czy postępowanie mediacyjne odbywa się po wniesieniu powództwa, na podstawie ... więcej

1Sie, 17
Kredyty frankowe

Brak jest automatycznego przełożenia między wpisaniem klauzuli na listę klauzul niedozwolonych a uznaniem przez Sąd, że zapisy konkretnej umowy nie wiążą konsumenta. W postępowaniu o uznanie postanowień umowy za niedozwolone konsument musi udowodnić spełnienie wszystkich przesłanek określonych w art. 385 (1) i następnych Kodeksu Cywilnego. Tym niemniej zachęcam do przejrzenia rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone prowadzonego przez Prezesa UOKiK, ponieważ jest to najprostszy i najszybszy sposób weryfikacji treści umowy kredytowej. Rejestr zawiera bardzo dużo orzeczeń dotyczących sektora bankowego, w szczególności klauzul abuzywnych związanych z indeksowaniem lub waloryzacją kwoty kredytów hipotecznych do Franka Szwajcarskiego. Lektura orzeczeń może być początkiem dochodzenia swoich praw przez Konsumenta.

31Lip, 17
prawo autorskie Radca Prawny Warszawa

Na szczególną uwagę zasługuje pkt. 9 tego katalogu, zgodnie z którym prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej, nawet powstałe po zawarciu małżeństwa zawsze będą przysługiwały temu małżonkowi który je nabył. Jeżeli więc jeden małżonek nabył autorskie prawa jako twórca a drugi jest uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, to prawa te wchodzą do majątku odrębnego właściwego małżonka - nigdy do majątku wspólnego. Jednakże w myśl art. 31 § 2 pkt. 2) Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, dochody zyskane z tytułu np. udzielania licencji na każde z tych praw będą wchodziły do majątku wspólnego.

9Cze, 17

Prawo zależne przysługuje autorowi opracowania utworu pierwotnego (utwór zależny), jeżeli opracowanie posiada ładunek twórczy. Naturę utworów zależnych najłatwiej opisać poprzez wskazanie przykładowych opracowań. Utworami zależnymi będą np. tłumaczenie, adaptacja powieści na scenariusz filmowy, miksowanie utworów muzycznych. Utwory zależne wykorzystują prawnie chronione elementy twórcze utworu pierwotnego np. w adaptacji filmowej powieści będą to bohaterowie oraz fabuła. ... więcej

2Cze, 17
prawo autorskie

Przeniesienie prawa do określonego pola eksploatacji skutkuje ubytkiem uprawnienia po stronie twórcy. Jeżeli drogą umowy doszło do przeniesienia autorskich praw majątkowych do zdjęcia na polu eksploatacji: publiczne udostępnianie w internecie to autor nie jest już uprawniony do korzystania ze zdjęcia na tym polu.

18Kwi, 17

Warto mediować

Opublikowane w Mediacja przez

Image of business partners handshaking over business objects on workplace

Zanim spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie Sądu warto spróbować przedsądowych metod rozwiązania konfliktu. Taką metodą jest mediacja, której korzyścią są czas i pieniądze. Idąc do Sądu strony nie mają wpływu na termin rozpatrzenia sprawy. Na ten okres wpływa zarówno ilość oraz rodzaj zgłoszonych przez strony dowodów, które zostaną przeprowadzone przed Sądem jak i odległość kolejnych ... więcej

9Gru, 16
Windykacja Należności

Jeżeli twoim dłużnikiem jest osoba, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej i po nieudanych negocjacjach stajesz przed koniecznością wystąpienia na drogę sądową, możesz skożystać z instytucji Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ). Korzyści jakie płyną z tej drogi dochodzenia roszczeń to: Możliwość wykonania orzeczenia w każdym z Państw Członkowskich (Rozporządznie nie dotyczy DANII ... więcej

8Gru, 16

Na podstawie Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. U. UE L z dnia 24 marca 2009r.) została wprowadzona instytucja Znaku Towarowego Unii Europejskiej, która pozwala na zastrzeżenie znaku towarowego na terenie całej Unii za pomocą jednej rejestracji. Jest to propozycja atrakcyjna tych przedsiębiorców, którzy ... więcej

22Lis, 16

Z chwilą powstania utworu powstają na rzecz autora, z mocy samego prawa, prawa autorskie: osobiste i majątkowe. Prawa osobiste przysługują twórcy bezterminowo, nie można się ich zrzec ani przenieść na inną osobę. Z osobą twórcy są związane w sposób trwały i pozostają przy nim niezależnie od zbycia praw majątkowych. Art. 16 Prawa Autorskiego wskazuje otwarty ... więcej