17maj, 18

Zezwolenie innemu podmiotowi na korzystanie ze znaku towarowego wiąże się z przeniesieniem części odpowiedzialności za budowanie marki znaku na licencjobiorcę. Ryzyko takiego upoważnienia oznacza, że błędy czy obniżka jakości towarów lub usług licencjobiorcy wpływają bezpośrednio na odbiór naszego znaku przez klientów. Dlatego ukształtowanie treści umowy licencji wymaga uprzedniego przemyślenia w jaki sposób zapewnić sobie kontrolę ... więcej

17maj, 18
prawo autorskie

Pomiędzy autorem a licencjobiorcą istnieje szczególna więź. Jej źródłem są autorskie prawa osobiste tj. niezbywalne prawa przysługujące autorowi na mocy ustawy. Znajdują one odzwierciedlenie w konkretnych uprawnieniach i obowiązkach stron umowy licencyjnej, wynikających wprost z Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. prawo autorskie i prawa pokrewne (dalej Ustawa). Uprawnieniem o najdalej idących skutkach jest możliwość ... więcej

8maj, 18

  Przepisy dotyczące znaków towarowych w żaden sposób nie ograniczają swobody stron w określaniu okresu obowiązywania licencji. Licencja może zostać udzielona na czas określony jak i nieokreślony. W tym pierwszym przypadku licencja wygaśnie z momentem nadejścia terminu, do którego licencjobiorca był uprawniony do korzystania ze znaku. W drugim przypadku licencja wygaśnie z końcem okresu wypowiedzenia ... więcej

6maj, 18
prawo autorskie

Umowa licencyjna, upoważniająca do korzystania z utworu powinna zawierać regulacje dotyczące sposobu korzystania z utworu – określane poprzez wskazanie pól eksploatacji, oraz terytorium korzystania przez licencjobiorcę. Niezmiernie ważne jest określenie w umowie licencji okresu obowiązywania upoważnienia. Jeżeli czas obowiązywania licencji nie zostanie uregulowany w umowie – automatycznie zaczną obowiązywać przepisy Ustawy z dnia 04 lutego ... więcej

26kw., 18
prawo autorskie

Licencja to inaczej nabycie prawa do korzystania z dobra intelektualnego, w tym z utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. prawo autorskie i prawa pokrewne. O ile w przypadku znaków towarowych istnieją urzędowe rejestry, które potwierdzają kto jest uprawniony do danego prawa, to w prawie autorskim sprawa nie jest taka prosta. Dlatego też, ... więcej

25kw., 18

Umowy licencyjne obecne są w całym obszarze prawa własności intelektualnej, również na gruncie Ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r., która zawiera przepisy dotyczące znaków towarowych. Licencja to po prostu udzielenie innej osobie upoważnienia do używania znaku towarowego. Kto może udzielić licencji na znak towarowy ? Licencjodawcą może być osoba, która sama jest ... więcej

13kw., 18

Zaczynając cykl na temat umów licencyjnych, przestawiam krótkie porównanie obu umów.  W dalszych odsłonach przedstawię najważniejsze zagadnienia związane z udzielaniem licencji. Skutki przeniesienia praw autorskich do utworu      Autor traci prawo do utworu – od momentu zbycia sam nie może korzystać z utworu.  A tym samym to nabywca staje się wyłącznie uprawnionym z tytułu ... więcej

6kw., 18

Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoliłaby chronić prawo do tytułu na tych samych zasadach co sam utwór (czyli na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994r. prawo autorskie i prawa pokrewne, dalej „Ustawa”). Żeby jednak zasłużyć na taką ochronę tytuł samodzielnie musiałby spełniać ustawowe progi twórczości. Jeżeli jednak na  tytuł  utworu składa się jedno ... więcej

22mar, 18
prawo autorskie

Pisząc o umowach przenoszących prawa autorskie cały czas odnoszę się wyłącznie do majątkowych praw autorskich – ponieważ tylko te podlegają obrotowi – praw autorskich osobistych nie można się zrzec ani ich sprzedać. Prawa osobiste przynależą do twórcy od momentu powstania utworu na zawsze. Ich istotą jest ochrona więzi twórcy z utworem, czyli autorstwa, które realizuje ... więcej

15mar, 18

Chciałabym przedstawić w tym artykule, umowę, która sprawdzi się w sytuacji, gdy strony co do zasady chciałyby zawrzeć umowę dotyczącą przeniesienia praw autorskich ale nie są jeszcze na to gotowe organizacyjne lub finansowo, np. na wczesnym etapie produkcji filmowej. Z drugiej strony pozyskanie środków i wykonawców dla przedsięwzięcia filmowego jest uzależnione od nabycia praw autorskich ... więcej