Zobacz wszystkie wpisy w: Kredyty frankowe

8sty, 18
Kredyty frankowe

Jeżeli kredytobiorca, w dniu zawierania umowy kredytowej, nie prowadził działalności gospodarczej, ale był zatrudniony w banku na podstawie umowy o pracę, status konsument będzie uzależniony od tego czy zawarcie umowy kredytowej było bezpośrednio związane z działalnością zawodową. Jeżeli kredyt był przeznaczony na sfinansowanie zakupu mieszkania na cele osobiste, należy stwierdzić że tego związku nie było. Zaciągnięcie kredytu w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowym (swoich i swojej rodziny) nie jest związane z działalnością zawodową. Fakt, że kredytobiorca pracuje w banku nie zmienia tej oceny.

5sty, 18
Kredyty frankowe

Jeżeli konsument chce się uwolnić od tych postanowień umowy, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają jego interesy, musi poddać cały stosunek prawny kontroli indywidualnej. Postępowanie sądowe w takiej sprawie odbywa się wg. przepisów ogólnych. Pozwanym jest przedsiębiorca, który zaproponował konsumentowi zawarcie umowy wg. wzorca. Jeżeli Sąd podzieli stanowisko, że zapisy tej umowy są abuzywne pozbawi je wiążącego charakteru.

20gru, 17
Kredyty frankowe

Trwają prace nad skróceniem okresu przedawnienia roszczeń majątkowych. Procedowany projekt zakłada skrócenie ogólnego terminu przedawniania z 10 lat do lat 6. Dotyczy to tych roszczeń, dla których ani Kodeks Cywilny ani przepisy szczególne nie przewidują odrębnych terminów. Skrócony zostanie również okres przedawnienia roszczeń stwierdzonych wyrokiem lub ugodą zawartą przed sądem czy mediatorem. Do tej pory ... więcej

18gru, 17
Kredyty frankowe

Dlaczego wystąpienie z powództwem indywidualnym jest optymalnym postępowaniem sądowym, dla konsumentów, którzy żądają kontroli indywidualnej klauzul odsyłających do wartości Franka Szwajcarskiego, tj. kredytów denominowanych, waloryzowanych bądź indeksowanych.

3paź, 17
Kredyty frankowe

Zakładam, że każdy konsument posiadający kredyt waloryzowany lub indeksowany do waluty obcej, której umowa kredytowa w tym zakresie przewiduje rozwiązania tożsame z klauzulami abuzywnymi, rozważa dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Nie warto jednak odkładać tej decyzji w czasie, ponieważ w sprawie kredytów frankowych czas działa na niekorzyść kredytobiorców. Chodzi oczywiście o przedawnienie.

1sie, 17
Kredyty frankowe

Brak jest automatycznego przełożenia między wpisaniem klauzuli na listę klauzul niedozwolonych a uznaniem przez Sąd, że zapisy konkretnej umowy nie wiążą konsumenta. W postępowaniu o uznanie postanowień umowy za niedozwolone konsument musi udowodnić spełnienie wszystkich przesłanek określonych w art. 385 (1) i następnych Kodeksu Cywilnego. Tym niemniej zachęcam do przejrzenia rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone prowadzonego przez Prezesa UOKiK, ponieważ jest to najprostszy i najszybszy sposób weryfikacji treści umowy kredytowej. Rejestr zawiera bardzo dużo orzeczeń dotyczących sektora bankowego, w szczególności klauzul abuzywnych związanych z indeksowaniem lub waloryzacją kwoty kredytów hipotecznych do Franka Szwajcarskiego. Lektura orzeczeń może być początkiem dochodzenia swoich praw przez Konsumenta.