4Paź, 19
LOGO

Jeżeli Twój Klient oczekuje, że zaprojektujesz logo, które będzie automatycznie kojarzone  przez klientelę z jego towarami albo z cechami tych towarów, a równocześnie masz informację, że oznaczenie będzie zgłaszane do rejestracji, musisz znać art. 129 (1) ust. 1 pkt. 3 Ustawy prawo własności przemysłowej* (odpowiada mu art. 7 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o znaku towarowym UE**). Przepisy te mówią, że nie rejestruje się znaków, które są opisowe, przy czym jako opisowe rozumie się elementy mogące służyć w obrocie do wskazania: rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.

Równocześnie oznaczenie wyłącznie opisowe nie zostanie zidentyfikowane jako oznaczenie komercyjnego pochodzenia towarów, a wyłącznie jako wskazanie jego właściwości. Tym samym nie będzie spełniało funkcji znaku towarowego.

Przykładem oznaczenia typowo opisowego będzie znak słowny „edu ski”, dla świadczenia usług nauki jazdy na nartach. Wszystkie określenia odnoszące się do jakości, typu „light”, „extra”, „fresh” dla towarów lekkich, nie zostaną zarejestrowane. Tak samo jak określenie „sześciopak”, wskazujący na ilość sprzedawanych towarów.

Ponieważ odmowa rejestracji dotyczy znaków, które są WYŁĄCZNIE opisowe, to zdolność odróżniającą można nadać poprzez graficzne ujęcie znaku. W takim wypadku przedmiotem zgłoszenia do urzędu będzie znak słowno-graficzny.

Jednakże analiza orzecznictwa urzędów (oraz sądów) w sprawach rejestracji znaków towarowych wskazuje, że nadanie prostej i oczywistej formy graficznej nie będzie wystarczające dla uzyskania zdolności odróżniającej.

Przykładowo w sprawie rejestracji znaku słowno-graficznego „Natural Beauty” dla kosmetyków, uznano, że opisowy charakter elementu słownego, nie zmienił się poprzez nadanie banalnej grafiki (Wyrok z dn. 11.07.2012 r. w sprawie T-559/10 Laboratoire Garnier et Cie, kl. 3.)

Prawo do znaku towarowego chroni wykreowane skojarzenie między towarami a oznaczeniem. Symbole opisowe nie są wynikiem wysiłku intelektualnego, wykorzystują tylko już istniejące skojarzenia i dlatego nie zasługują na rejestrację.

 * Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r.

** ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Brak komentarzy

Brak komentarzy