14Kwi, 20
niewypłacalność

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii rząd wprowadził pakiet rozwiązań znanych pod nazwą tarcz antykryzysowych, które nadal ulegają pewnym modyfikacjom i zmianom. Jak przewiduje art. 15 zzra ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, określanej mianem tarczy antykryzysowej 2.0, jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, powstała podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Oznacza to że po zakończeniu trwającego obecnie stanu epidemii, termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości będzie biegł na nowo.

Autorem wpisu jest specjalista w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego Diana Dudek, prawnik Kancelarii Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak

P.S. W istocie ustawodawca nie wprowadził domniemania, że powstały w okresie pandemii stan niewypłacalności jest jej skutkiem. Zatem przedsiębiorca, powinien wykazać, że stan niewypłacalności nastąpił w okresie epidemii i z powodu epidemii. Zgodnie z przepisami tarczy 2.0. spełnienie tych dwóch warunków łącznie będzie oznaczało, że przedsiębiorca nie spóźnił się ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Jest to o tyle istotne w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, że wykazanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie pozwala członkom zarządu na uwolnienie się od odpowiedzialności za niespłacone zobowiązania spółki.

r.pr. Elżbieta Figat-Michalak

Brak komentarzy

Brak komentarzy