6Kwi, 20
Restruktyryzacja

Działania restrukturyzacyjne są dedykowane przedsiębiorcom, którzy znajdują się na przedpolu niewypłacalności. Sytuacja ta ma miejsce, gdy pojawiają się pierwsze trudności w wykonywaniu bieżących zobowiązań pieniężnych lub gdy mają one nastąpić w niedługim czasie z uwagi na przewidywany się brak płynności finansowej.

Restrukturyzacja może przybrać różne formy. Działania mogą polegać na restrukturyzacji konsensualnej, pozasądowej. Wówczas prowadzimy działania, rozmowy i negocjacje w celu zawarcia wielostronnej umowy restrukturyzacyjnej, której stroną jest przedsiębiorca mający problemy finansowe i jego wierzyciele. Co istotne prowadzenie działań prowadzących do restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych nie zwalniaz obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Z tego względu działania te  powinny być prowadzone w taki sposób, by przedsiębiorca będący na przedpolu niewypłacalności nie stał się niewypłacalny. Dużą rolę będzie więc odgrywał czas. Im szybciej zostaną zdiagnozowane problemy i rozpoczęte rozmowy,  tym większe jest prawdopodobieństwo, że odniosą one skutek w postaci umowy standstill oraz umowy restrukturyzacyjnej.

W przypadku, gdy na restrukturyzację konsensualną jest za późno lub jest ona niemożliwa z innych względów, obowiązujące regulacje umożliwiają rozpoczęcie restrukturyzacji sądowej. Ustawa dopuszcza restrukturyzację w postaci czterech trybów: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, oraz postępowania sanacyjnego. Celem, który przyświeca rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości.

Wybór właściwego rodzaju postępowania, zawsze musi być  poprzedzony wnikliwą analizą sytuacji finansowej przedsiębiorcy, w tym struktury jego zobowiązań pieniężnych. 

Autorką wpisu jest prawnik Kancelarii Diana Dudek, specjalistka w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Brak komentarzy

Brak komentarzy