Zakres pomocy prawnej

product

Kredyty frankowe

Dla Konsumentów, którzy podpisali z Bankiem umowę kredytową zawierającą klauzule abuzywne o indeksacji/waloryzacji do waluty obcej CHF .

Pomoc prawna w zakresie kredytów frankowych:

  1. Analiza treści umowy kredytowej pod kątem zgodności z przepisami o zawieraniu umów z Konsumentem.

  2. Reprezentowanie Konsumenta przy negocjacjach lub mediacji z Bankiem.

  3. Reprezentowanie Konsumenta w postępowaniu sądowym z Bankiem.

  Zapisy umowy kredytowej zawartej z konsumentem, której postanowienia nie zostały indywidualnie uzgodnione podlegają ocenie wg. reżimu ustalonego w art. 385 ¹ Kodeksu Cywilnego.
  Zgodnie z przepisami postanowienia zaczerpnięte z wzorca umowy nie wiążą Konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy (klauzule abuzywne).

  Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu Cywilnego jest osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Natomiast konsumentem
  w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Wobec powyższego w każda umowa kredytowa zawarta między Bankiem a konsumentem podlega kontroli pod kątem zgodności z dobrymi obyczajami oraz zagrożenia interesów konsumenta.

  Konkretne postanowienia umowy kredytowej mogą być uznane za „niedozwolone postanowienie umowne” w rozumieniu ww. przepisu, jeżeli:
  1. nie zostały uzgodnione indywidualnie, tj. konsument nie miał rzeczywistego wpływu na treść umowy. Dotyczy to w szczególności posługiwania się przez Bank wzorcami umownymi.
  2. kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy;
  3. nie dotyczą głównych świadczeń stron.

  Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów można się zapoznać z wykazem klauzul niedozwolonym: https://decyzje.uokik.gov.pl/nd_wz_um.nsf

Inne usługi