Zakres pomocy prawnej

kredyty frankowe

Kredyty frankowe

Dla Konsumentów, którzy podpisali z Bankiem umowę kredytową zawierającą klauzule abuzywne o indeksacji/waloryzacji do waluty obcej CHF

Dla konsumentów, którzy podpisali z Bankiem umowę kredytową zawierającą klauzule abuzywne w zakresie odesłania do wartości Franka Szwajcarskiego.

Pomoc prawna w zakresie kredytów frankowych:

  1. Analiza treści umowy kredytowej pod kątem zgodności z przepisami o zawieraniu umów z konsumentami, w szczególności w zakresie posługiwania się przez bank klauzulami niedozwolonymi.

  2. Reprezentowanie konsumenta przy negocjacjach lub mediacji z bankiem.

  3. Przygotowanie przez Kancelarię strategii procesowej.

  4. Reprezentowanie konsumenta w postępowaniu sądowym o uznanie nieskuteczności klauzul umownych dotyczących odesłania do wartości Franka Szwajcarskiego tj. kredytów denominowanych, waloryzowanych lub indeksowanych do CHF.

  Zapisy umowy kredytowej zawartej z konsumentem, której postanowienia nie zostały indywidualnie uzgodnione podlegają ocenie wg. reżimu ustalonego w art. 385 ¹ Kodeksu Cywilnego.
  Zgodnie z przepisami postanowienia zaczerpnięte z wzorca umowy nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy.

  Przedsiębiorcą jest osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Natomiast konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Wobec powyższego, każda umowa kredytowa zawarta między bankiem a konsumentem podlega kontroli pod kątem zgodności z dobrymi obyczajami oraz naruszania interesów konsumenta.

  Konkretne postanowienia umowy kredytowej mogą zostać uznane za „niedozwolone postanowienie umowne”, jeżeli:
  1. nie zostały uzgodnione indywidualnie, tj. konsument nie miał rzeczywistego wpływu na treść umowy. Dotyczy to w szczególności posługiwania się przez banki wzorcami umownymi.
  2. kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy;
  3. nie dotyczą głównych świadczeń stron.

  Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów można się zapoznać z wykazem klauzul niedozwolonym: https://decyzje.uokik.gov.pl/nd_wz_um.nsf

Inne usługi