Zakres pomocy prawnej

mediacje

Mediacje

Dla każdego, kto poszukuje odformalizowanej i szybkiej przedsądowej drogi rozwiązania sporu, w sposób satyfakcjonujący wszystkich uczestników.

Mediacja jest jedną z alternatyw dla postępowania sądowego w zakresie rozwiązywania różnego rodzaju sporów, w tym także gospodarczych.

Mediację należy wybrać, gdy istnieje potrzeba szybkiego rozwiązania konfliktu. W mediacji strony konfliktu, które w postępowaniu sądowym są przeciwnikami, stają się uczestnikami postępowania, których wspólnym celem jest określenie treści ugody. Innymi słowy uczetstnicy sami stają się autorami treści Ugody.  Zaletą tej metody jest również poufność, która pozwala na rozwiązanie sporu bez utraty renomy oraz zaufania klientów, co jest atrakcyjne dla przedsiębiorców budujących swoją markę. Kolejną zaletą są niższe niż w postępowaniu sądowym koszty.

Mediacja może zostać przeprowadzona na podstawie umowy o mediację lub na podstawie postanowienia Sądu kierującego strony do mediacji.

Umowa o mediację zostaje zawarta pomiędzy stronami konfliktu a mediatorem. Inny sposób zawarcia umowy o mediację to złożenie przez jedną stronę wniosku o przeprowadzenie mediacji oraz wyrażenie zgody na medjację przez drugą stronę. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora.

Sąd nakłania strony do ugodowego załatwienia sporu, w każdym stanie postępowania, we wszystkich sprawach w których możliwe jest zawarcie ugody. Jeżeli strony wyrażą zgodę na mediację Sąd wydaje postanowienie kierujące strony do mediacji. Kodeks postępowania cywilnego w art. 183 (1)– 183  (15)  określa zasady prowadzenia mediacji.

Podsumowując: mediację prowadzi się zarówno przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.

Inne usługi