3Paź, 18
Klauzula wyboru prawa (3)

Obowiązki stron umowy oraz skutki prawne kontraktu nie wynikają wyłącznie z jego treści ale również z przepisów prawa. W polskim systemie prawa autorskie prawa osobiste są niezbywalne – tym samym przeciwny zapis w umowie podlegającej prawu polskiemu, będzie nieskuteczny. Z kolei przeniesienie autorskich praw majątkowych nie dojdzie do skutku jeżeli strony pominą formę pisemną i poprzestaną na ustaleniach ustnych.

W umowach między podmiotami polskim zastosowanie przepisów prawa polskiego jest oczywiste, natomiast w umowach z podmiotami zagranicznymi ustalenie prawa właściwego jest skomplikowane.

Konieczne będzie odwołanie się do szczególnych przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Ustawa reguluje jakie prawo jest właściwe dla stosunku prawnego z zakresu prawa prywatnego w przypadku gdy ten stosunek prawny jest związany z więcej niż jednym państwem. Dla umów zawieranych z kontrahentami z UE zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. Urz. UE L 177 z 04.07.2008 r., str. 6). Jeżeli partner pochodzi spoza UE zastosowanie mogą mieć również umowy międzynarodowe.

Nietrudno przewiedzieć, że w sytuacji sporu na gruncie umowy ustalenie prawa właściwego może się okazać utrudnione lub stanowić kolejną przyczynę sporu.

Uniknięcie niepewności co do prawa jest bardzo proste. Inaczej niż w sprawach karnych i administracyjnych, strony stosunku cywilnego mogą za pomocą ustaleń umownych wybrać przepisy systemu prawnego, które będą stosowane dla umowy. Dodanie jednej klauzuli do do umowy pozwoli partnerom uniknąć przyszłych problemów, ale również  właściwie ocenić zarówno treść swojego zobowiązania jak i obowiązków drugiej strony.

Brak komentarzy

Brak komentarzy