Zakres pomocy prawnej

Zakres usług świadczonych przez kancelarię obejmuje udzielanie porad, sporządzanie opinii, przygotowywanie dokumentacji, a także reprezentowanie klienta podczas mediacji, negocjacji czy też postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Głównym obszarem działalności, jaką prowadzi warszawska Kancelaria, jest prawo własności intelektualnej. Radca prawny udzieli wsparcia zarówno w kwestiach związanych z prawem autorskim, jak i znakami towarowymi, ale nie tylko. Kancelaria świadczy pomoc również konsumentom, którzy podpisali z bankiem umowę kredytową zawierającą klauzule abuzywne (kredyty frankowe). Zapewniam również obsługę wierzytelności – prowadzenie windykacji oraz egzekucję należności.

Radca prawny Elżbieta Figat-Michalak z warszawskiej kancelarii posiada uprawnienia certyfikowanego mediatora, co pozwala na świadczenie usług mediacyjnych zarówno pomiędzy osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami w kwestiach spornych wynikających z naruszeń praw autorskich bądź też uchylania się od spłaty wierzytelności.

windykacja należności

Prawo autorskie

Ochronę prawną utworów i ich twórców zapewnia prawo autorskie. Reguluje ono również kwestie związane z eksploatowaniem utworu oraz płynącymi z tego tytułu korzyściami finansowymi. Dotyczy to zarówno dzieł literackich, naukowych, jak i programów komputerowych, fotografii, utworów muzycznych, dzieł sztuki i wielu innych przejawów twórczości zakwalifikowanych jako utwór zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku.

Zapewniam kompleksowe usługi z zakresu zarówno praw autorskich majątkowych, jak i osobistych. Udzielam wsparcia w postaci sporządzania i weryfikacji umów (w tym o udzielenie licencji), ale nie tylko. Analizuję również przypadki naruszeń, prowadzę mediacje przedsądowe, a także reprezentuję klienta w sądzie.

kredyty frankowe

Znaki towarowe

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w uzyskaniu świadectwa ochronnego na znak towarowy. Oferuję wsparcie w postaci sprawdzenia kolizyjnych znaków towarowych i kompleksowego wsparcia przy rejestracji w Urzędzie Patentowym RP, a także w Urzędzie ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej. Zajmuję się również przygotowaniem wszelkich pism związanych z procesem rejestracji.

Mogą Państwo liczyć na wsparcie kancelarii także w przypadku naruszeń prawa do znaku towarowego. Zajmę się analizą umów, dokumentów oraz czynności osób trzecich, a także podjęciem mediacji związanych z wykrytymi naruszeniami. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na drodze przedsądowej zapewniam zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym.

mediacje

Produkcja filmowa

Zapewniam pomoc prawną w kwestiach związanych z prawnymi aspektami produkcji filmowej oraz telewizyjnej. Dotyczy to zarówno negocjowania oraz opiniowania umów (najmu, ubezpieczenia, a także przenoszących prawa autorskie, itp.), jak i wsparcia przy przygotowaniu Pakietów Producenckich dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Mogą mi Państwo powierzyć również przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykorzystania w produkcji wizerunku osób, znaków towarowych, symboli i wszelkich utworów chronionych ustawą (dzieła sztuki, fotografie, itp.).

Mogą Państwo także liczyć na wsparcie kancelarii w sytuacjach spornych powstałych w związku z produkcją filmową – zapewniam bowiem również zastępstwo procesowe.