Zakres pomocy prawnej

Wzory Przemysłowe

DESIGN MODA

Dla przedsiębiorców oraz projektantów poszukujących ochrony dla projektów wzornictwa przemysłowego Kancelaria oferuje pomoc prawną w uzyskaniu prawa z rejestracji krajowego wzoru przemysłowego oraz prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego.

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w sporach dotyczących wzorów przemysłowym przez Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Przemysłowej (EUIPO) oraz w sporach sądowych dotyczących naruszeń prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub wzoru wspólnotowego.

Szczegółowy zakres pomocy prawnej:

  1. Sporządzanie wniosku o rejestrację wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym RP oraz wniosku o rejestrację wzoru wspólnotowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
  2. Reprezentowanie zgłaszających znaki towarowe przed ww. Urzędami oraz sporządzanie pism procesowych w toku postępowań administracyjnych.
  3. Przygotowywanie oraz opiniowanie umów dotyczących prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w tym umów przeniesienia prawa lub udzielania licencji na korzystanie ze wzoru.
  4. Analiza przypadków naruszeń prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w tym analiza dokumentacji rejestrowej umów, oraz stanów faktycznych naruszeń.
  5. Reprezentowanie w prawach dotyczących naruszenia prawa do wzoru przemysłowego, na każdym etapie sporu, w tym mediacji  negocjacji oraz w postępowaniu sądowym.

Wzornictwo przemysłowe

Wzór przemysłowy jest terminem ustawowym wytworów sztuki użytkowej. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Z kolei wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego.

Jako przedmioty wzornictwa przemysłowego chronione są meble, zabawki, oświetlenie, projekty strojów, butelki, karafki czy sprzęt codzienny, gadżety czy telefony i sprzęt biurowy, jeżeli posiadają cechę nowości oraz indywidualny charakter.

Uprawniony z tytułu rejestracji wzoru przemysłowego może dochodzić chroniony zewnętrznego wyglądu wytworu przed kopiowaniem. Poza zakresem tej ochrony znajduje się funkcjonalność wytworu.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego powstaje w drodze decyzji administracyjnej właściwego urzędu. W Polsce jest to Urząd Patentowy RP. Rejestracja regionalna skutkująca zastrzeżeniem wzoru wspólnotowego na terytorium Unii Europejskiej wymaga rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy.

Uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów.

Prawa z rejestracji wzoru krajowego udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie. Prawo ochronne do wzoru wspólnotowego trwa przez okres pięciu lat, począwszy od daty dokonania zgłoszenia, z możliwością przedłużenie na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat od daty dokonania zgłoszenia.

Inne usługi