POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak.

 I. Administrator Danych Osobowych

Informuję, administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak z siedzibą przy ul. Chełmskiej 21, bud. 4A. lok. 129, 00-724 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i posługująca się numerem NIP 8361582192, dalej Kancelaria”.

W sprawach ochrony danych osobowych proszę kontakt z Kancelarią pod adresem e-mail: kontakt@radcaprawnyefm.pl.

Kancelaria dba o bezpieczeństwo przetwarzania Pana/Pani danych osobowych i przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane przez Kancelarię są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

II. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług prawnych świadczonych przez Kancelarię lub z funkcjonalności strony www.radcaprawnyefm.pl.
 2. Aby zlecić usługę lub uzyskać ofertę Kancelarii, konieczne jest podanie danych osobowych lub kontaktowych — bez tego Kancelaria nie jest w stanie przedstawić oferty lub wykonać usługi.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi prawne zgodnie z zakresem działalności Kancelarii, Kancelaria przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, ale  zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

 1. W celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi Kancelaria przetwarza takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres oraz adres e-mail,

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

 1. W celu prowadzenia korespondencji e-mail Kancelaria przetwarza takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ten sposób realizuje prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Kancelarii jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi).

 1. W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usług przez Kancelarię przetwarzane są takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,

— jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a formą kontaktu telefonicznego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 1. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających
  z przepisów prawa podatkowego
  , takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, Kancelaria przetwarza takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby,
 • numer NIP,

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Kancelarię
z obowiązków wynikających z prawa.

 1. W celu archiwizacji zapytań ofertowych Kancelaria przetwarza takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ten sposób realizuje prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Kancelarii jest umożliwienie zawarcia umowy).

 1. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, Kancelaria przetwarza takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania,

ponieważ przepisy RODO nakładają na Kancelarię określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, w przypadku zgłoszenia np. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Kancelaria identyfikuje osobę, która sprzeciwia się przetwarzaniu danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Kancelarię z obowiązków wynikających z prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ten sposób realizuje prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Kancelarii jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

 1. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Kancelaria przetwarza takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko lub firmę (jeżeli zostały podane),
 • adres zamieszkania (jeżeli został podany),
 • numer PESEL lub numer NIP (jeżeli zostały podane),
 • adres e-mail,
 • adres IP,

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ten sposób realizuje prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Kancelarii jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami).

 1. W celu archiwalnym i dowodowym Kancelaria przetwarza takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko (jeżeli zostało podane),
 • adres e-mail,

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ten sposób realizuje prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Kancelarii jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).

 1. W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej Kancelarii (radcaprawnyefm.pl) przetwarzane są takie dane osobowe, jak:
 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony,
 • podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ten sposób realizuje prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Kancelarii jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej).

 1. W celu administrowania stroną internetową Kancelaria przetwarza takie dane osobowe, jak:
 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym

— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony Kancelarii. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ten sposób realizuje prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Kancelarii jest administrowanie stroną internetową).

 1. W celu zamieszczenia przez Pana/Panią komentarza na stronie internetowej pod opublikowanym artykułem Kancelaria przetwarza takie dane osobowe, jak:
 • imię lub nick,
 • numer IP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmuje się, że zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).

 1. Prawo wycofania zgody
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć.
 3. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, proszę o:
 • wysłanie maila bezpośrednio do Kancelarii na adres kontakt@radcaprawnyefm.pl lub
 • usunięcie komentarza zamieszczonego pod artykułem na stronie https://radcaprawnyefm.pl/blog/.
 1. Wskazuję, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

IV. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Kancelaria informuje, że nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego ze strony internetowej https://radcaprawnyefm.pl/kontakt/ lub na adres e-mail: kontakt@radcaprawnyefm.pl, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana wycena usługi prawnej w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

V. Odbiorcy danych osobowych

 1. Kancelaria w swojej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Kancelaria przekazuje Pana/Pani dane osobowe współpracującej z Kancelarią firmie księgowej, firmie hostingowej a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu Kancelaria będzie w obowiązku przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Wobec powyższego Kancelaria zapewnia, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych zostanie przeanalizowany bardzo starannie i bardzo wnikliwie w celu uniknięcia przekazania informacji osobie nieuprawnionej.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Kancelaria korzysta z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. Kancelaria zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuje dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — po więcej informacji odsyła na stronę Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Kancelaria nie przetwarza danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, Kancelaria informuje, że dane osobowe są przetwarzane przez okres:
 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 3 lat, 6 lat lub 10 lat wydłużonych o 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy konsumentami);
 • 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych i administrowania stroną internetową.
 1. Okresy w latach liczony jest od końca roku, w którym rozpoczęło się przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
 2. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

VIII. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych (prawo uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych);
 • sprostowania danych osobowych (prawo poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne);
 • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – prawo do usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.  Za wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do „zablokowania” danych –  ograniczenia wszelkich operacji przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest Panu/Pani potrzebne np. do ochrony jego praw);
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (prawo do wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, np. w celu prowadzenia statystyk i analiz. W takim wypadku Kancelaria przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, Pana/Pani praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • przenoszenia danych osobowych (prawo otrzymania danych, które Pan/Pani dostarczył/a, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe).
 1. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Kancelarii na adres kontakt@radcaprawnyefm.pl

IX. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Wszelkie zmiany wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaną opublikowane na stronie radcaprawyefm.pl/RODO niezwłocznie po ich wprowadzeniu.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od maja 2018 r.