Wysokość wynagrodzenia Kancelarii oraz sposób zapłaty ustalane są indywidualnie na początku współpracy, przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy oraz wymaganego nakładu pracy.

Sposób i wysokość wynagrodzenia ustalana jest na pierwszym spotkaniu z Klientem po przedstawieniu sprawy. Zasady współpracy mogą również zostać ustalone drogą korespondencji e-mail, jeżeli Klient przedstawi problem prawny w sposób umożliwiający wstępną prawną ocenę sprawy.

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE
Kancelaria ustala z Klientem stałą wysokość wynagrodzenia, w ramach którego Kancelaria wykonuje umówioną usługę prawną np. sporządzenie umowy, prowadzenie sprawy sądowej, udzielenie porady prawnej.

WYNAGRODZENIE GODZINOWE
Kancelaria ustala z Klientem stawkę za godzinę usługi prawnej, która jest podstawą do ustalenia wynagrodzenia Kancelarii w danej sprawie. Rozliczenie następuje na podstawie zestawienia czynności wykonanych przez Kancelarię oraz czasu poświęconego na ich realizację.

WYNAGRODZENIE ZA PROWADZENIE MEDIACJI
W przypadku prowadzenia mediacji wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest w sposób ryczałtowy, przed przystąpieniem do posiedzeń mediacyjnych. W umowie o mediację Kancelaria oraz Uczestnicy mediacji ustalają maksymalny czas trwania mediacji.

WYNAGRODZENIE W SPRAWACH SĄDOWYCH
W przypadku powierzenia Kancelarii prowadzenia sprawy sądowej wynagrodzenie zostaje ustalone w oparciu o wartość przedmiotu sporu, z uwzględnieniem dolnej granicy wynagrodzenia radców prawnych ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

WYNAGRODZENIE SUCCESS FEE
Wysokość wynagrodzenia Kancelarii zostaje uzależniona od pozytywnego rozstrzygnięcia świadczonej usługi. W przypadku wyboru tego systemu rozliczenia. Klient ponosi niższe koszty wstępne, przy zobowiązaniu do zapłaty premii w przypadku osiągnięcia pozytywnego rezultatu np. wyrok zasądzający świadczenie. Wysokość premii success fee stanowi procent od uzyskanego świadczenia dla Klienta.

DODATKOWE INFORMACJE
Wynagrodzenie Kancelarii płatne jest z góry, ale szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Do kwoty wynagrodzenia doliczany jest obowiązkowy podatek VAT (aktualna stawka 23%) Wynagrodzenie Kancelarii nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych oraz kosztów dodatkowych np. tłumaczeń z języków obcych. W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia sprawy sądowej, sąd może zasądzić zwrot kosztów sądowych w tym kosztów zastępstwa procesowego, co w praktyce oznacza obowiązek pokrycia kosztów wynagrodzenia radcy prawnego (wg. Rozporządzenia) przez stronę przegrywającą.