8Sty, 19
Prawo w filmieCZ. 7Scenariusz oryginalnyAutorskie osobiste prawa scenarzysty (2)

Scenarzyście przysługują autorskie prawa osobiste do scenariusza, jako utworu literackiego. Osobiste prawa autorskie to niezbywane prawo chroniące wieź autora z utworem, na które składają się, prawo do:

  1. autorstwa utworu;
  2. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
  3. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
  4. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
  5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.*

Biorąc pod uwagę, że film jest utworem współautorskim, skupiającym wkłady twórcze wielu osób, to w toku produkcji filmowej może się pojawić potrzeba zmiany treści scenariusza, która będzie stanowiła ingerencję w prawa osobiste jego autora. Dlatego wyprzedzając tą potrzebę w umowie dobrze jest określić zasady i zakres wprowadzania zmian w scenariuszu. Porozumienie powinno określać na jakie modyfikacje scenarzysta się zgadza a jakie będą wymagały odrębnej konsultacji i zgody.

Nie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której do pracy nad tekstem włączają się inne osoby tj. dodatkowi scenarzyści np. dedykowani do opracowania dialogów, czy script doctor. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby już w umowie ustalić zasady udziału i współpracy między twórcami scenariusza. W konsekwencji przedmiotem regulacji powinny zostać zasady określania współautorstwa scenariusza filmowego.

W kolejnym wpisie: o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do scenariusza 😊

*Art. 16 Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Brak komentarzy

Brak komentarzy