8Kwi, 19
znaki towarowe

Punktem wyjścia dla tego cyklu jest założenie, że logo, które projektujesz – niezależnie od tego czy ma oznaczać towary, usługi czy po prostu wyróżniać przedsiębiorcę – będzie przedmiotem rejestracji jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym.

Możemy oceniać logo jako wybitne, przeciętne lub totalnie nietrafione. Ale dla uzyskania ochrony z rejestracji, każde logo musi spełniać podstawowe warunki ustawowe, które umożliwiają uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy.

Od 30 czerwca 2000r. kwestie związane ze znakami towarowymi reguluje Ustawa prawo własności przemysłowej, w przepisach od art. 120 do art. 173.

Aktualnie procedura zgłoszeniowa (w skrócie) wygląda w ten sposób, przedsiębiorca składa wniosek o rejestrację oznaczenia do Urzędu Patentowego RP. Urząd bada zgłaszane oznaczenie wyłącznie w zakresie bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Urząd niezwłocznie dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszeniu znaku towarowego, co rozpoczyna 3 miesięczny okres sprzeciwowy. W tym okresie inne podmioty mogą sprzeciwić się rejestracji z powodu kolizji oznaczenia z prawem do wcześniejszego znaku towarowego, prawem z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego. Sprzeciw może również złożyć osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego.

Chciałabym omówić w kolejnych wpisać bezwzględne przeszkody rejestracji, które zostały wymienione w art. 129 (1) Ustawy. Podam Wam przykłady tych spraw, w których Urząd Patentowy lub Urząd ds. Własności Intelektualnej UE odmawiały rejestracji właśnie dlatego, że zgłaszane oznaczenia nie spełniały tych podstawowych wymogów.

Zapraszam na kolejne wpisy.

Brak komentarzy

Brak komentarzy