11Kwi, 19
Film cz. 1 Utwór audiwizualny — kopia — kopia (1)

Przy produkcji filmu pracuje wiele osób. Każdy członek ekipy filmowej przyczynia się do jego powstania, ale nie każdy wnosi wkład twórczy do utworu audiowizualnego.

Udział kierownika produkcji przy realizacji filmu jest bardzo istotny, ale nie przekłada się na wkład twórczy – ponieważ podejmuje decyzje organizacyjne ale nie artystyczne. Natomiast praca scenografa wpływa na artystyczny efekt utworu audiowizualnego i należy jej przypisać walory wkładu twórczego w finalnym dziele kinematograficznym.

Z tego wynika oczywisty wniosek, że można przeprowadzić uproszczony podział umów zawieranych z członkami ekipy filmowej na te które zawierają postanowienia dotyczące praw autorskich i pozostałe, w których te postanowią są zbędne.

Ponieważ piszę o prawie autorskim, pozostawiam poza zakresem tego wpisu drugą kategorię umów, skupiając się na pierwszej.

Pierwszym problem jest ustalenie, czy określone czynności przy produkcji zakwalifikować jako twórcze a w konsekwencji jaką umowę zawrzeć. Może być tutaj pomocne opracowanie i opis członków ekipy filmowej stworzone przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych dostępne na stronie http://kipa.pl/branza/ekipa-filmowa/

Co istotne podział między współtwórców filmu a pozostały członków ekipy nie jest sztywno narzucony a podlega wykładni w drodze stosowania przepisów prawa autorskiego. Ustawa* wymienia tylko przykładowo, że wkład twórczy do filmu wnoszą scenarzysta, reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych.

Ustawa wprowadza ułatwienie dla producenta przy zawieraniu umowy ze współtwórcami,
w postaci tzw. domniemania prawnego. Polega ono na przyjęciu, że jeżeli producent zawiera z twórcami umowę o stworzenie filmu lub umowę o wykorzystanie już istniejącego utworu w filmie nabywa wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości.

Takie rozwiązanie chroni z jednej strony producenta – zapewniając uprawnienie do eksploatacji filmu, z drugiej strony autora, który może (w razie braku odmiennych postanowień) korzystać ze swojego wkładu poza filmem (np. wydanie fonograficzne muzyki filmowej).

*Ustawa z dnia 04.02.94 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Brak komentarzy

Brak komentarzy