Zakres pomocy prawnej

kredyty frankowe

Znaki towarowe

Dla przedsiębiorców poszukujących ochrony swoich znaków towarowych Kancelaria oferuje pomoc prawną w uzyskaniu świadectwa ochronnego na znak towarowy oraz w sporach sądowych dotyczących naruszeń.

Pomoc prawna w zakresie znaków towarowych:

 1. Analiza zdolności odróżniającej znaków towarowych oraz sprawdzanie kolizyjnych znaków towarowych.
 2. Sporządzanie wniosku o rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP oraz wniosku o rejestrację znaku towarowego Unii Europejskiej w Urzędzie ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej.
 3. Reprezentowanie zgłaszających znaki towarowe przed ww. Urzędami oraz sporządzanie pism procesowych w toku postępowania rejestrowego.
 4. Przygotowywanie oraz opiniowanie umów dotyczących prawa ochronnego na znak towarowy, w tym umów przeniesienia prawa jak i udzielania licencji na korzystanie ze znaków towarowych.
 5. Analiza przypadków naruszeń prawa do znaku towarowego, w tym analiza dokumentacji, wykładnia umów, oraz czynności osób trzecich.
 6. Reprezentowanie w prawach dotyczących naruszenia prawa do znaku towarowego w mediacji oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym.

Czym jest znak towarowy?

Jest to oznaczenie stosowane w handlu, pozwalające zidentyfikować produkt / usługę firmy i jednocześnie odróżnić go / ją od oferty innych przedsiębiorstw. Niezbędna jest przy tym rejestracja znaku towarowego, tj. zgłoszenie go w Urzędzie Patentowym. Aby został on przyjęty przez urząd musi spełniać kilka kryteriów, jednak nie musi być oryginalny. Rejestracja i ochrona znaku towarowego możliwe są przede wszystkim wtedy, gdy jest on oznaczaniem, które można przedstawić graficznie. Mogą to być np.:

 • grafiki,
 • pojedyncze słowa lub całe zdania,
 • formy przestrzenne,
 • kompozycje kolorystyczne,
 • znaki dźwiękowe.

Przepisy regulujące kwestię znaków towarowych, rejestracji i prawa ochronnego zawarte są w ustawie z dnia 30 czerwca 2000r. stanowiącej o własności przemysłowej.

Prawo ochrony znaku towarowego

Przysługuje jedynie właścicielowi oznaczenia (zgłaszającemu bądź osobie, która je odkupiła) i umożliwia mu skuteczną obronę w przypadku naruszenia praw do oznaczenia czy innych sporów sądowych. Ze względu na rodzaj oznaczenia oraz charakter podmiotów będących jego właścicielami, wyróżnia się znaki towarowe:

 • indywidualne,
 • ze wspólnym prawem ochronnym,
 • wspólne, zwykłe,
 • wspólne, gwarancyjne.

Kiedy Urząd Patentowy może odmówić udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy?

Wniosek może zostać odrzucony, gdy oznaczenie nie spełnia podstawowych założeń, jak również:

 • jest oznaczeniem rodzajowym lub opisowym wskazującym rodzaj wyrobu, jego pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie, skład czy też sposób wytwarzania itp.,
 • jest stosowane zwyczajowo w praktykach handlowych lub funkcjonuje w języku potocznym,
 • może wprowadzać w błąd,
 • łamie dobre obyczaje lub porządek publiczny,
 • zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej bez uzyskania zgody stosownego organu państwowego.

Jak wygląda proces rejestracji?

Aktualnie przy rejestracji znaków towarowych obowiązuje system sprzeciwowy. Procedura zgłoszeniowa przebiega w związku z tym w następujący sposób:

 • 1. Sprawdzenie przez zgłaszającego, czy nie istnieją już identyczne lub podobne oznaczenia.
 • 2. Złożenie podania i wniesienie opłaty. Podanie powinno zawierać:
  • oznaczenie zgłaszającego,
  • przedmiot zgłoszenia,
  • informację o towarach / usługach, dla których zgłasza się oznaczenie.
 • 3. Badanie formalnoprawne i ujawnienie oznaczenia w zewnętrznej bazie Urzędu Patentowego.
 • 4. Badanie merytoryczne – sprawdzenie oznaczenia pod kątem założeń ustawy.
 • 5. Publikacja ogłoszenia o zgłoszeniu oznaczenia w Biuletynie Urzędu Patentowego.
 • 6. Czas na możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec zgłoszenia – 3 miesiące.
 • 7. Rejestracja.

Inne usługi