12Maj, 20
Znaki towarowe

Na podstawie Pakietu Ustaw tzw. Tarczy Antykryzysowej uległy zawieszeniu terminy administracyjne (materialne i procesowe).

W szczególności w okresie od 8 marca do 30 czerwca 2020r. nie rozpoczyna się termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Jeżeli termin na wniesienie sprzeciwu zaczął biec przed 8 marca – jego bieg przerywa się i biedzie biegł dalej po 30 czerwca 2020r. Jeżeli jednak w okresie stanu epidemii uprawniony wniesie sprzeciw będzie on skuteczny.

Skuteczność czynności podjętych w okresie epidemii jest przewidziana dla wszystkich spraw, w których terminy zostały zawieszone, o czym szczegółowe informacje znajdują się na stronach Urzędu:

https://uprp.gov.pl/pl/funkcjonowanie-urzedu-patentowego-rp-w-okresie-epidemii

https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/komunikat-urzedu-patentowego-rp-o-uchwaleniu-pakietu-ustaw-tzw-tarczy-antykryzysowej

Postawę prawną stanowi art. 15 zzr oraz art. 15 zzs i art. 31j  Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z dnia 31 marca 2020r. poz. 568).

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf

r.pr. Elżbieta Figat-Michalak

Brak komentarzy

Brak komentarzy