6Gru, 18
Film cz. 1 Utwór audiwizualny — kopia (2)

Istnienie umowy wydawniczej pomiędzy autorem a wydawcą nie zawsze oznacza, że wydawnictwo nabyło również prawa do udzielania zgody na adaptację utworu. Wszystko zależy od treści umowy, którą należy interpretować zgodnie z prawem autorskim.

A co ustawa mówi na ten temat ? Otóż zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nawet jeżeli w umowie postanowiono o przeniesieniu całości praw autorskich to twórca zachowuje wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Aby to uprawnienie przeszło na nabywcę musi zostać wyraźnie wskazane w umowie, wraz z polami eksploatacji, na których można korzystać z adaptacji. Zasady powyższe znajdą zastosowanie również do umów licencyjnych.

W praktyce wydawnictwa dążą do nabycia również uprawnienia do wykonywania praw zależnych i to one będą decydowały o powstaniu adaptacji. Nie wydaje się jednak, aby udział wydawnictwa można było wykluczyć nawet przy pozostawieniu omawianego uprawnienia przy autorze.

Chodzi o naturę utworu adaptowanego, który stanowi przecież artystyczne przetworzenie elementów twórczych utworu wyjściowego. Tym samym korzystanie z adaptacji oznacza również korzystanie w pewnym zakresie z utworu pierwotnego. A zatem pojawia się konieczność uzyskania zgody wydawnictwa, na eksploatację elementów twórczych utworu pierwotnego, które  zostały wykorzystane w utworze zależnym.

Brak komentarzy

Brak komentarzy