Czas trwania licencji do korzystania z utworu

Umowa licencyjna, upoważniająca do korzystania z utworu powinna zawierać regulacje dotyczące sposobu korzystania z utworu – określane poprzez wskazanie pól eksploatacji, oraz terytorium korzystania przez licencjobiorcę. Niezmiernie ważne jest określenie w umowie licencji okresu obowiązywania upoważnienia. Jeżeli czas obowiązywania licencji nie zostanie uregulowany w umowie – automatycznie zaczną obowiązywać przepisy Ustawy z dnia 04 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej Ustawa).

Zanim przejdę do przepisów Ustawy przedstawię kilka rozwiązań, które mogą wprowadzić strony, zaczynając od określania granic dla postanowień umownych.  Po pierwsze korzystanie z utworu może nastąpić nie wcześniej niż po jego ustaleniu. Jeżeli umowa dotyczy dzieła już istniejącego początkiem okresu licencyjnego to rozpoczęcie korzystania z utworu przez licencjobiorcę. Datą końcową licencji zawsze będzie data wygaśnięcia autorskich praw majątkowych do utworu – które co do zasady wygasają 70 lat po śmierci twórcy. Po tym okresie utwór przechodzi do domeny publicznej i każdy podmiot może z niego korzystać.

Umowę licencji można zawrzeć na czas określony, nieokreślony ewentualnie określić, że upoważnienie dotyczy jednorazowego wykorzystania utworu w określony sposób.

Ustawa przewiduje rozwiązania na wypadek gdyby strony nie określiły w ogóle okresu upoważnienia. Zanim przejdę do omawiania regulacji ustawowej, muszę odnieść się do formy umowy licencji. Jest to konieczne dla ustalenia czy rzeczywiście strony nie umówiły się co do czasu obowiązywania licencji. W przypadku licencji wyłącznej, która dla swojej ważności wymaga formy pisemnej – będzie to pominięcie okresu w treści umowy. Inaczej sprawa wygląda w przypadku licencji niewyłącznej, która może być zawarta w jakiejkolwiek formie – również w sposób dorozumiany. Przy licencji niewyłącznej brak regulacji czasu obowiązywania upoważnienia do korzystania z utworu zachodzi wtedy, gdy strony nie poczyniły żadnych ustaleń w tym przedmiocie, w jakikolwiek sposób – ani pisemny ani ustny czy dorozumiany.

Jeżeli strony zapomną o określeniu okresu obowiązywania licencji to uznaje się , że licencja została udzielona na okres 5 lat, co wynika to wprost z art. 61 Ustawy. W takim przypadku początkiem okresu będzie – np. rozpoczęcia korzystania z utworu.

W przypadku umów zawartych na czas określony, z chwilą nadejścia tego terminu umowa wygasa. Umowa może zostać wcześniej wypowiedziana wyłącznie, gdy taka możliwość zostanie przewidziana w jej treści.

Jeżeli w umowie licencji zawartej na czas nieokreślony nie zostaną wprowadzone zasady wypowiedzenia- twórca może ją wypowiedzieć powołując się na postanowienia Ustawy, która przewiduje, że umowę zawartą na czas nieokreślony twórca może wypowiedzieć albo z zachowaniem terminów umownych, albo gdy ich brak:  na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Pomimo tego, że Ustawa wskazuje na uprawnienie tylko po stronie twórcy, to z przepisów ogólnych należy wywieść, że to uprawnienie przysługuje każdej ze stron stosunku licencji.

Szczególnym uprawnieniem przysługującym licencjodawcy, który jest twórcą dotyczy umowy licencji zawartej na czas określony powyżej 5 lat. Po upływie 5 lat, twórca może umowę wypowiedzieć z ustawowym terminem wypowiedzenia. Jeżeli tego nie zrobi, upoważnienie wygasa po upływie okresu na jaki umowa została zawarta.

Podsumowując: licencja jest zobowiązaniem okresowym, zazwyczaj o charakterze ciągłym i dla pewności obrotu prawnego, konieczne jest zawarcie postanowień, które dotyczą okresu jej obowiązywania oraz możliwości wypowiedzenia.

radca prawny Elżbieta Figat-Michalak

Pozostawienie komentarza pod artykułem będzie uważane, za wyrażenie przez Panią/Pana zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1. lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych w celu opublikowania Pani/Pana imienia i nazwiska lub „nick” jako autora zamieszczonego komentarza. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt na adres e-mail Kancelarii kontakt@radcapranwyefm.pl lub poprzez usunięcia komentarza. Wskazuję, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii: