Czy warto rejestrować znak towarowy ?

Pisałam niedawno o trybie rejestrowania znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Tym razem tekst dla tych, którzy zastanawiają się czy warto to robić oraz co się zyskuje poprzez rejestrację.

Zgłoszenie znaku towarowego nie jest obowiązkiem przedsiębiorcy a jego uprawnieniem. Niezarejestrowany znak towarowy również podlega ochronie, ale na innej podstawie prawnej, np. na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Pierwsza różnica pomiędzy zarejestrowanym a niezarejestrowanym znakiem to pewność ochrony. Dokonując zgłoszenia w UP wskazuje się dokładnie formę przedstawieniową znaku towarowego oraz wskazuje towary lub usługi, które będzie wyróżniał. Nie ma więc pola dla niepewności dla innych uczestników rynku, kiedy następuje wkroczenie w monopol uprawnionego. W przypadku braku rejestracji granice ochrony są płynne, a ich ustalenie następuje w toku oceny czy doszło do czynu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 10 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Tak samo ocenia się wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki jak wyżej, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi.

Ochrona przysługująca na podstawie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji polega na możliwość zakazania innym posługiwania się wprowadzającym w błąd znakiem towarowym. Jednak, aby z tej ochrony skorzystać, należy w postępowaniu sądowym wykazać, swoje uprawnienie do znaku, przedstawiając dowody na okoliczność: używania znaku, używania znaku dla konkretnych towarów lub usług, czasu używania oraz zakresu terytorialnego używania znaku. Inaczej, należy wykazać i udowodnić te okoliczności, które przy rejestracji znaku wynikają z treści świadectwa ochronnego na znak towarowy!

Prawo ochronne na znak towarowy uzyskane w drodze rejestracji zapewnia uprawnionemu monopol używania znaku na terenie całego Kraju. Znak towarowy zostaje wpisany do rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy, w którym zostaje wskazana forma przedstawieniowa znaku towarowego oraz wykaz towarów lub usług, dla których został zastrzeżony. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, a okres ten na wniosek uprawnionego może być przedłużany na kolejne 10 letnie okresy ochronne w nieskończoność.
Zgodnie z art. 154. Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej używanie znaku towarowego polega w szczególności na:
1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym
lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu,
ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania
do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów
do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
3) posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Uzyskanie prawa ochronnego z rejestracja znaku towarowego może być dla przedsiębiorcy źródłem dodatkowego dochodu. Posiadanie w swoich aktywach zarejestrowanego znaku towarowego daje możliwość udzielenia zabezpieczenia w celu pozyskania finansowania np. poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na prawie ochronnym. Uprawniony może zbyć znak towarowy, ale przede wszystkim uzyskiwać stałe zyski z tytułu udzielania licencji na używanie znaku towarowego.

Niektórzy przedsiębiorcy opierają strategię rozwoju firmy na oryginalnym i przyciągającym klientelę znaku towarowym dla innych znak towarowy spełnia podstawową funkcję odróżniającą. Niezależnie od znaczenia znaku w biznes planie, zyskuje on na wartości wraz z rozwojem marki. Marki, której najpełniejsza ochrona następuje poprzez rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

r.pr. Elżbieta Figat-Michalak

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii:

Logo ze stocka

Logo ze stocka

Impulsem do napisania tego artykułu była informacja prasowa[1] . Pracownia słynnego polskiego grafika Andrzeja...

czytaj dalej