Europejski Nakaz Zapłaty

Jeżeli twoim dłużnikiem jest osoba, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej i po nieudanych negocjacjach stajesz przed koniecznością wystąpienia na drogę sądową, możesz skożystać z instytucji Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ).

Korzyści jakie płyną z tej drogi dochodzenia roszczeń to:

  1. Możliwość wykonania orzeczenia w każdym z Państw Członkowskich (Rozporządznie nie dotyczy DANII ( art. 21 Rozporządzenia – Europejski nakaz zapłaty, który stał się wykonalny, jest wykonywany na takich samych warunkach jak wykonalne orzeczenie wydane w państwie członkowskim wykonania.)
  2. „Powaga rzeczy osądzonej” ( art. 19 Rozporzadzenia – ENK Europejski nakaz zapłaty, który stał się wykonalny w państwie członkowskim wydania, jest uznawany i wykonywany w innych państwach członkowskich bez potrzeby stwierdzania wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu)
  3. Szybkość uzyskania nakazu (art. 12 Rozporządzani 30 dni od wniesienia Pozwu)
  4. Badnie pozwu ma charkter formalny art. 12 Rozporządzenia – Sąd ma obowiązek wydać ENK gdy są spełnione przesłanki z art. 8, żądanie jest uzasadnione a pozew nie jest niedopuszczalny. Sprawa rozpoznawana na posiedzeniu niejawnym.

Warunkiem do wydania ENK jest transgraniczny charakter sprawy tj. sprawa, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę, w dniu wniesienia pozwu. Ponadto w tym postępowaniu można dochodzić wyłącznie wierzytelności pieniężnej, która jest wymagalna w dniu wniesienia pozwu. Z mocy art. 2 Rozporządzenia wyłączone z tego trybu są sprawy o prawa majątkowe wynikające ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia; upadłości, postępowania związanego z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych, postępowań pojednawczych, układów oraz innych analogicznych postępowań; zabezpieczenia społecznego; roszczeń wynikających z zobowiązań pozaumownych, chyba że: (i)   są one przedmiotem umowy między stronami lub nastąpiło uznanie długu, lub (ii)  dotyczą długów oznaczonych wynikających ze współwłasności mienia.

Właściwość Sądu jest określana zgodnie z Rozporzadzeniem o jurysdykcji. Zgodnie z art. 23-24 tego Rozporządzenia dopuszczalna jest właściwość Umowna. Przy zawieraniu umowy z Kontrahentem warto wskazać w klauzuli o jurysdykcji na właściwość miejsową sądów polskich co otwiera możliwość do wytoczenia powództwa o wydanie ENZ w Polsce.

Opłata skarbowa wynosi 5 % wartości sporu, a w przypadku uprawamocnienia się ENZ zostaje zwrócona Powodowi część opłaty wynoszaca w wysokości ¾ ( ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych art. 13 w zw. Z art.. 79. Ust. 2 pkt. D) –( ustawa z dnia 28/07/2005r. Dz. U. 2010 NR 90. Poz. 594); każdorazowo noleży sprawdzać jaki sposób płatności jest akceptowany przez Sąd właściwy.

Pozwew o wydanie ENK jak i sam ENK są wydawane na formularzach stanowiących załącznik do Rozporządzenia (https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-pl.do?clang=pl), w których Powód umieszcza wszlekie informacje i dane zgodne z art. 7 Rozporządzenia. Załaczniki do formularza stanowią dowody przytoczone w pozwie. Jeżeli wskazujemy na dowód z zeznań świadka należy załączyć zeznania w formie oświadczenia z własnoręcznym podpisem. Dodatkowo Rozporządzenie przewiduje procedurę na wypadek braków formalnych pozwu – art. 9 – Wezwanie do uzupełnienia.

ENZ uprawomacnia się wprzypadku braku sprzeciwu ze strony Pozawnego (termin na wniesieni to 30 dni od doreczenia, przy czym Rozporządzenie wprowadza również możliwość doręczenia zastępczego ( art. 14 ) jednak w tym przypadku możliwe jest uruchomienie przez Pozwanego instytucji ponownego badana ENK przez Sąd wydania ( art. 20). W przypadku wniesienia sprzeciwu pozew jest ropoznawany w postępowaniu ogólnym.

Zgodnie z art. 18 Sąd wydania niezwłocznie stwierdza wykonalność ENZ przy użyciu formularza G, jeżeli w przewidzianym terminie nie wpłynie Sprzeciw. Tak ENZ jest doręczany Powodowi – Taki Tytuł Wykonawczy składa się w istocie z trzech formularzy: Formularz G – Stwierdzenie Wykonalności, Formularz E – ENZ oraz Formularz A – Pozew.  ( 795 zn. 6 – 795 zn.7 k.p.c. – Stwierdzenie wykonalności ENZ przybiera postać Postanowienie na które przysługue zażalenie) takie postanowienie może wydać rówież Referendarz.

Podstawa prawna: art. 505 zn. 25-505 zn. 20 oraz 795 zn.6 – 795 zn.7 Kodeksu Postępowania Cywilnego,  Rozporządzenie (WE) NR 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12/12/2006r. Ustanawiające postępowanie w sprawie Europejskiego nakazu zapłąty (Dz. U.UE.L.2013.158.1), w związku z art. 22-24 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 44/2001z dnia 22 grudnia 2000 r.w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U.UE L z dnia 16 stycznia 2001 r.)

 

 

 

 

 

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii:

Logo ze stocka

Logo ze stocka

Impulsem do napisania tego artykułu była informacja prasowa[1] . Pracownia słynnego polskiego grafika Andrzeja...

czytaj dalej