Historia pewnej fotografii – osobiste prawo autorskie

Z chwilą powstania utworu powstają na rzecz autora, z mocy samego prawa, prawa autorskie: osobiste i majątkowe.

Prawa osobiste przysługują twórcy bezterminowo, nie można się ich zrzec ani przenieść na inną osobę. Z osobą twórcy są związane w sposób trwały i pozostają przy nim niezależnie
od zbycia praw majątkowych.

Art. 16 Prawa Autorskiego wskazuje otwarty katalog uprawnień składających się na treść autorskiego prawa osobistego.

„Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie
i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

1)  autorstwa utworu;

2)  oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;

3)  nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;

4)  decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;

5)  nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.”

 

Jak widać prawa autorskie to zbiór praw, w których można wyróżnić dwa podzbiory: prawa osobiste
i majątkowe. Z kolei w  podzbiorze praw osobistych znajdują się poszczególne uprawnienia.

Jako autorce zdjęcia przysługują mi osobiste prawa autorskie, które mogę wykonywać poprzez: nadanie tytułu zdjęciu, ustaleniu w jakiej formie ma być podpisane. Podpisem może być zarówno moje imię i nazwisko jak i pseudonim. Mogę w końcu żądać aby zdjęcie publikowano bez podawania autorstwa- anonimowo. Ponadto sama zdecydowałam o pierwszym upublicznieniu.

Ważnymi uprawnieniami składającymi się na ochronę więzi autora z utworem jest prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania. W przypadku zdjęcia będzie to oznaczało zakaz samowolnego kadrowania,  wycinania fragmentów zdjęcia, posługiwania się miniaturami, pozbawienie koloru lub nakładanie filtrów.

Jak już pisałam prawa osobiste trwają przy autorze niezależnie od przeniesienia praw majątkowych. Wobec tego, że uprawnienia autora są szerokie można w umowie przenoszącej prawa majątkowe do utworu zawrzeć klauzulę, wg której autor albo zgadza się na określone działania wobec utworu albo zobowiązuje się do niewykonywania niektórych osobistych praw autorskich.

Zapraszam na kolejny wpis dotyczący majątkowych praw autorskich.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii: