Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego ?

Koszty rejestracji znaku towarowego reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 września 2016r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie opłaty związanych
z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Jednorazowa opłata od zgłoszenia znaku towarowego dla towarów i usług, które zakwalifikowane są w jednej klasie towarowej wynosi 450,00 zł.
Dopłata za każdą kolejna klasę wynosi 120,00 zł.
Na koszt rejestracji składa się również opłata za 10 letni okres ochrony, która wynosi 400,00 zł za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług. Do tego należy pokryć opłatę z tytułu publikacji informacji o udzielonym prawie ochronnym w kwocie 90,00 zł

Jeżeli chcemy zarejestrować jeden znak towarowy dla towarów z jednej klasy Klasyfikacji Nicejskiej musimy się liczyć z opłatą w wysokości 940,00 zł. Opłata ta obejmuje koszty rejestracji oraz 10 letni okres ochrony, którego bieg liczy się od daty zgłoszenia.

Wynika z tego, że największy wpływ na ustalenie kosztów rejestracji znaku towarowego ma ilość klas towarów lub usług, dla których ma być zastrzeżony. Wykaz towarów lub usług sporządza się na podstawie Międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług z dnia 15 czerwca 1957 r., zwanej Klasyfikacją Nicejską. Na stronie internetowej http://tmclass.tmdn.org/ec2/ dostępne jest narzędzie TmClass służące do wyszukiwania klas Klasyfikacji Nicejskiej dla konkretnych towarów i usług. Narzędzie jest dostępne w polskiej wersji językowej a jego poprawność została zweryfkowana przez

OPŁATY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZNAKÓW TOWAROWYCH
Wysokość opłat w zł

I Opłaty jednorazowe
1 Od zgłoszenia znaku towarowego dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją: *) **) i ***)
– w jednej klasie towarowej 450,00
– za każdą następną klasę towarową 120,00
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo 100,00
2 Od zgłoszenia w postaci elektronicznej znaku towarowego, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją: *) **) i ***)
– w jednej klasie towarowej 400,00
– za każdą następną klasę towarową 120,00
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo 100,00
3 Od wniosku o przekształcenie rejestracji międzynarodowej w zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją: **)
– w jednej klasie towarowej 120,00
– za każdą następną klasę towarową 100,00
4 Od wniosku o zmianę zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją:**) i ***)
– w jednej klasie towarowej 200,00
– za każdą następną klasę towarową 150,00
5 Od wniosku o podzielenie zgłoszenia – za każde zgłoszenie 550,00
wydzielone ****)
6 Od wniosku za podzielenie prawa ochronnego na znak towarowy – 600,00
za każde prawo ochronne (art. 1621)

7 Od wniosku o odroczenie opłaty 60,00
8 Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie 80,00
uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności
9 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
– w związku z wydanym postanowieniem**)
50,00
– w związku z wydaną decyzją 100,00
– w związku z wydaną decyzją po rozpatrzeniu sprzeciwu 1000,00
10 Za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym 90,00
11 Za wydanie duplikatu świadectwa ochronnego 100,00
12 Za wyciąg z rejestru:
– zawierający aktualny stan prawny 60,00
– uzupełniony o dane zmienione lub wykreślone 100,00
13 Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa 60,00
14 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany 70,00
15 Od wniosku o zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją 50,00
międzynarodową
16 Od wniosku o przekształcenie znaku towarowego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny lub znak towarowy 500,00
chroniony wspólnym prawem ochronnym
17 Od wniosku o złożenie przez Urząd Patentowy wniosku o dokonanie wpisu do rejestru międzynarodowego zmiany dotyczącej międzynarodowej rejestracji znaku towarowego 200,00
18 Od wniesionego sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego 600,00
19 Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym 1000,00
20 Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego 1000,00
21 Od wniosku o rejestrację międzynarodową znaku towarowego 600,00
22 Od wniosku o przedłużenie ochrony znaku towarowego 200,00
23 Opłata dodatkowa od wniosku o przedłużenie ochrony znaku towarowego złożonego po terminie 300,00
24 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) – za każdy dodatkowy adres 300,00
II Opłaty okresowe (za 10-letni okres ochrony)
1 Za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług 400,00

*) W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%.
**) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty.
***) Dotyczy również zgłoszeń wydzielonych na wniosek złożony przed uiszczeniem opłaty za zgłoszenie macierzyste.
****) Dotyczy wniosków złożonych po uiszczeniu opłaty za zgłoszenie macierzyste.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii:

Logo ze stocka

Logo ze stocka

Impulsem do napisania tego artykułu była informacja prasowa[1] . Pracownia słynnego polskiego grafika Andrzeja...

czytaj dalej