Klauzule niedozwolone w umowach kredytowych

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdziemy listę klauzul, których stosowanie w umowach między przedsiębiorcą a konsumentem jest niedozwolone.
https://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php
Dotyczy umów zawieranych wg. wzorców przygotowywanych przez przedsiębiorców w celu zawierania masowych umów z konsumentami. Przykładami takich umów są umowy kredytowe, których treść narzuca bank a konsument może do takiej umowy przystąpić lub nie.
Wpisanie treści wzorca na listę następuje w wyniku przeprowadzenia abstrakcyjnej kontroli wzorca
i oznacza, że przedsiębiorca nie może dalej zawierać umów zawierających ten zapis. Sądem właściwym dla dokonania kontroli abstrakcyjnej jest Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w przypadku uznania, że postanowienia kształtują prawa
i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz w sposób rażący naruszają ich interesy wydaje postanowienie o uznaniu zapisów umów za abuzywne.

A co dzieje się z zawartymi już umowami, których postanowienia zostały wpisane na listę ?

Jeżeli konsument chce się uwolnić od tych postanowień umowy, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają jego interesy, musi poddać cały stosunek prawny kontroli indywidualnej. Postępowanie sądowe w takiej sprawie odbywa się wg. przepisów ogólnych. Pozwanym jest przedsiębiorca, który zaproponował konsumentowi zawarcie umowy wg. wzorca. Jeżeli Sąd podzieli stanowisko, że zapisy tej umowy są abuzywne pozbawi je wiążącego charakteru.

Brak jest automatycznego przełożenia między wpisaniem klauzuli na listę klauzul niedozwolonych
a ustaleniem, że klauzula takiej samej treści w podpisanej umowie nie wiąże konsumenta. Rejestr zawiera bardzo dużo orzeczeń dotyczących sektora bankowego, w szczególności klauzul abuzywnych związanych z indeksowaniem, denominowaniem lub waloryzacją kwoty kredytów hipotecznych do waluty obcej. Daje to pogląd na to jakie mechanizmy odwołania do waluty obcej są uznawane za niezgodne z dobrymi obyczajami.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii: