Mediacja – pytania i odpowiedzi

Jaka jest rola Mediatora w ustalaniu treści Ugody?
W toku mediacji to Uczestnicy wypracowują treść Ugody. Mediator pełni funkcję katalizatora – jest osobą bezstronną i neutralną wobec Uczestników. Mediator pomaga w osiągnięciu akceptowanego i satysfakcjonującego dla Uczestników porozumienia. Czuwa nad przebiegiem mediacji – zachowaniem równowagi między Uczestnikami oraz poprawnością zapisów Ugody.

Klauzula mediacyjna
Kontrahenci mogą zawrzeć już w treści Umowy zobowiązanie do podjęcia próby rozwiązania ewentualnych sporów z niej wynikających na drodze mediacji. Wystarczy w umowie zawrzeć klauzulę mediacyjną o następującej treści:
„Strony Umowy postanawiają, że w sytuacji zaistnienia sporu dotyczącego istnienia, wykonania, ważności, wypowiedzenia lub interpretacji niniejszej Umowy podejmą próbę jego rozwiązania w drodze postępowania mediacyjnego przed mediatorem ….
W terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu Strony wystąpią wspólnie do wyżej wymienionego mediatora, …, z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji.”
Jeżeli pomimo związania Stron klauzulą mediacyjną sprawa zostanie skierowana na drogę Sądową, pozwany przed wdaniem się w spór może podnieść zarzut mediacyjny. Na zarzut pozwanego Sąd kieruje strony do mediacji.

Czy na podstawie Ugody zawartej przed mediatorem można prowadzić egzekucję komorniczą ?

Tak. Postępowanie egzekucyjne może zostać wszczęte na podstawie tytułu wykonawczego. Takim tytułem wykonawczym jest Ugoda zawarta przed mediatorem, która na wniosek strony została zatwierdzona przez Sąd. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji Sad zatwierdza ją przez nadanie klauzuli wykonalności. Zaopatrzeni w ten dokument możemy wystąpić do komornika sądowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Czy powód może odzyskać opłatę sądową w przypadku, gdy zgodzi się na mediację ?
Powód wraz wniesieniem pozwu uiszcza wpis sądowy, więc jest finansowo zaangażowany w postępowanie. Jeżeli jednak zgodzi się na mediację, która zakończy się zawarciem Ugody wpis sądowy zostanie mu zwrócony. Wysokość zwrotu zależy od tego na jakim etapie postępowania doszło do zawarcia Ugody.
Jeżeli powstępowanie zakończyło się zawarciem Ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed Sądem pierwszej instancji, Sąd zwraca z urzędu całą opłatę uiszczoną od pozwu (lub innego pisma wszczynającego postępowanie). Jeżeli strony zawarły Ugodę mediacyjną po rozpoczęciu rozprawy, Sąd zwraca ¾ opłaty sądowej.

Zalety mediacji:
Rozwiązywanie konfliktów poprzez definiowanie rzeczywistych interesów stron
Możliwość zachowania relacji biznesowych
Brak formalizmu
Ugoda – porozumienie satysfakcjonujące dla wszystkich Stron.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii: