Specjalizacja

Prawo autorskie

Kancelaria Idea Lega świadczy pomoc prawną w zakresie ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych, praw zależnych oraz pokrewnych w tym artystów wykonawców oraz producentów.

Umowy

Sporządzanie umów
z elementami prawa autorskiego np. o dzieło
i zlecenie, umów opcji,
o współudział w produkcji audiowizualnej oraz umów przeniesienia autorskich praw majątkowych lub licencji.

Opinie

Wydawanie opinii prawnych w zakresie wykładni, wykonywania oraz skutków umów dotyczących praw autorskich.

Analizy

Analiza przypadków naruszeń osobistych i majątkowych praw autorskich, w tym analiza dokumentacji oraz okoliczności faktycznych.

Naruszenia

Sporządzanie  wezwań
i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących naruszeń.  Reprezentowanie w postępowaniach sądowych.

Warto wiedzieć

Czym jest prawo autorskie?

To wiązka uprawnień należnych twórcy utworu, a w niektórych przypadkach innemu upoważnionemu podmiotowi. Autorskie prawa majątkowe dotyczą przede wszystkim sposobu eksploatacji utworów. Podlegają sankcjom cywilnym i karnym za ich naruszenie.

Osobie, która doświadczy szkód z tytułu przywłaszczenia autorstwa lub bezprawnej eksploatacji utworu, przysługuje szereg uprawnień. W tym może domagać się zaniechania naruszeń. Tak samo jak zapłaty odszkodowania lub wydania nienależnie uzyskanych korzyści przez osoby dokonujące naruszenia.

Dodatkowo naruszenie praw autorskich stanowi czyn podlegający odpowiedzialności karnej.

Ustawa wskazuje przykładowy katalog utworów, w tym utwory:

 • Wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 • Plastyczne;
 • Fotograficzne;
 • Lutnicze;
 • Wzornictwa przemysłowego;
 • Architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 • Muzyczne i słowno-muzyczne;
 • Sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 • Audiowizualne (w tym filmowe).
prawa autorskie majątkowe

Rodzaje praw autorskich

Twórca nie musi występować o rejestrację lub patent na utwór, czy też uiszczać jakichkolwiek opłatę, ponieważ utwory podlegają ochronie prawo-autorskiej od momentu ich ustalenia, tj. ich uzewnętrznienia. Przepisy prawa autorskiego przyznają twórcy monopol decydowania o korzystaniu z utworu.

Autorskie prawo osobiste

Określają kwestię wynagrodzenia za wykorzystywanie utworu, a także możliwości związane z dysponowaniem nim. Co istotne, mają one charakter czasowy i zbywalny, mogą być też dziedziczone. Z reguły obowiązują one przez cały okres życia twórcy i 70 lat po jego śmierci. Autorskie prawa majątkowe doznają ograniczenia w granicach zasad dozwolonego użytku.

Roszczenia autora w przypadku naruszenia osobistych praw autorskich:

N
USUNIĘCIE SKUTKÓW NARUSZENIA
N
NAPRAWIENIE SZKODY
N
WYDANIE UZYSKANYCH KORZYŚCI

Autorskie prawo majątkowe

Tzw. „ojcostwo utworu”, które oznacza przywilej wiązania utworu z nazwiskiem autora. Osobiste prawa autorskie są niezbywalne i nigdy nie wygasają. Nie można ich również przenosić na inny podmiot. Twórca w ramach przysługujących mu praw osobistych może przedstawiać swoją twórczość anonimowo lub korzystając z pseudonimu. Prawo osobiste to również prawo zachowania niezmienionej treści i formy utworu.

Roszczenia autora w przypadku naruszenia majątkowych praw autorskich:

N
ZANIECHANIE NARUSZANIA
N
złożenie publicznych przeprosin
N
ZADOŚĆUCZYNIENIE

Umowy dotyczące eksploatacji utworów

Dla twórcy i producenta podstawą prowadzenia działalności artystycznej jest umowa. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadza wiele przepisów szczególnych, które dotyczą sprzedaży oraz eksploatacji utworów. Zasadą tych rozwiązań jest ochrona twórcy. Z drugiej strony specyfika rozwiązań ustawowych jest pochodną specyfiki praw autorskich jako prawa na dobrach niematerialnych.

Kancelaria sporządza oraz opiniije umów z elementami prawa autorskiego:

 • Sprawdzamy czy umowa jest poprawnie napisana i czy wywołuje założone przez Ciebie skutki oraz czy chroni Twoje interesy.
 • Doradzamy w wyborze rodzaju umowy właściwej dla realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia kreatywnego.
 • Wspieramy Cię w negocjacjach, poprzez analizę proponowanych klauzul umownych oraz pomoc w formułowaniu zapisów, które realizują Twoje interesy;
 • Sporządzamy umowy specjalnie dla Ciebie np. umowę o dzieło lub zlecenie, umowę o udział w produkcji audiowizualnej, umę B2B oraz NDA.

Więcej o prawie autorskim przeczytaj na blogu:

Kto jest autorem?

Dzisiejszy wpis jest komentarzem do sporu o autorstwo między dwoma artystami (linki podaję na końcu). Przed sąd...

czytaj dalej

Umowa Agencyjna

Umowa agencyjna o impresariat artystyczny Celem zawarcia umowy agencyjnej jest pozyskanie impresaria, czyli...

czytaj dalej

Zapraszamy do kontaktu

Wymagana akceptacja:

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Kancelarię Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak, z siedzibą w Warszawie, na zasadach określonych w RODO Polityka Prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak w celu odpowiedzi na wiadomość i udzielania Ci informacji w zgłoszonej sprawie?

4 + 12 =

IDEA Legal

Kancelaria zaprasza do swojej  siedziby
w Warszawie w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych,
ul. Chełmska 21, bud. 4A, lok. 129,
Warszawa.

Skontaktuj się z nami: