Przeniesienie autorskich praw majątkowych, cz. VI

Moment przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Określenie chwili z którą następuje skutek w postaci przejścia autorskich praw majątkowych na nabywcę zależy wyłącznie od ustaleń stron. Prawa mogą przejść najwcześniej z momentem ustalenia utworu (jako całości lub jego poszczególnych elementów, jeżeli utwór powstaje etapami). Inne możliwości to przejście praw z momentem wydania utworu lub jego przyjęcia. Przy czym dla każdego z tych przypadków zasadne byłoby określenie sposobu w jaki strony rozumieją te czynności. Rozwiązanie, którym najbardziej zainteresowani będą twórcy to przejście praw autorskich z chwilą otrzymania wynagrodzenia.

Niestety pomimo doniosłości zagadnienia, strony często zupełnie pomijają tą kwestię w umowie narażając się na stosowanie przepisów Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 64 Ustawy skutek rozporządzający następuje z chwilą przyjęcia utworu przez zamawiającego. Sprawa jest dość prosta w przypadku umów dotyczących utworów już gotowych uzasadnione będzie przyjęcie, że do przejścia praw nastąpiło w dniu zawarcia umowy. Komplikuje się gdy utwór powstaje w ramach wykonania umowy o dzieło, realizacja umowy napotyka trudności  a strony tracą do siebie zaufanie.

W takiej sytuacji aby ustalić kiedy doszło do przeniesienia prawa do utworu musimy odpowiedzieć na pytania dodatkowe, np. co to jest przyjęciu utworu i kiedy nastąpiło? Co do zasady przyjęcie utworu jest oświadczeniem woli. Ustawa nie narzuca jednak żadnej formy dla jej wyrażenia. Wobec czego oświadczenie może zostać złożone nawet w formie konkludentnej, czyli w sposób dorozumiany. Tym samym przyjęcie utworu może nastąpić poprzez rozpoczęcie korzystania z oddanego utworu we wskazany w umowie sposób.

W przypadku braku jakiegokolwiek oświadczenia zamawiającego co do przyjęcia utworu – Ustawa podpowiada rozwiązanie zgodnie z którym jeżeli zamawiający nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego przyjęciu, nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń…

Moment przejścia praw ma doniosłe znaczenie dla obu stron: dla twórcy oznacza, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń i że nie jest uprawniony do korzystania; dla nabywcy/zamawiającego oznacza, że może korzystać z utworu bez naruszenia praw autorskich twórcy. Precyzyjne ustalenie tego momentu leży w interesie obu stron umowy.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii:

Logo ze stocka

Logo ze stocka

Impulsem do napisania tego artykułu była informacja prasowa[1] . Pracownia słynnego polskiego grafika Andrzeja...

czytaj dalej