Baza wiedzy - Przeniesienie prawa a udzielenie licencji.

Zaczynając cykl na temat umów licencyjnych, przestawiam krótkie porównanie obu umów.  W dalszych odsłonach przedstawię najważniejsze zagadnienia związane z udzielaniem licencji.

Skutki przeniesienia praw autorskich do utworu     

Autor traci prawo do utworu – od momentu zbycia sam nie może korzystać z utworu.  A tym samym to nabywca staje się wyłącznie uprawnionym z tytułu prawa autorskiego i może utworem dalej rozporządzać (chyba, że zakaz zbycia zostanie wyraźnie zastrzeżony).

Umowa musi być zawarta na piśmie.

Zbycie prawa może nastąpić na rzecz jednego podmiotu.

Udzielenie licencji do korzystania z utworu

Autor udziela wyłącznie prawa do korzystania z utworu pozostając nadal podmiotem praw autorskich. Licencjobiorca nie staje się właścicielem praw autorskich do utworu.

Umowa może być zawarta w dowolny sposób (oprócz licencji wyłącznej).

Licencji na korzystanie z utworu można udzielić nieskończonej liczbie podmiotów (oprócz licencji wyłącznej).

Dla obu rodzajów umów zastosowanie mają przepisy dotyczące konieczności określania pól eksploatacji oraz wynagrodzenia (o których pisałam we wcześniejszych artykułach).

Zapraszam na kolejne wpisy ?

Więcej wpisów w tej kategorii:

Umowa fonograficzna

Przez umowę fonograficzną rozumiem umowę zawieraną przez producenta – wydawcę muzycznego, dalej „Producent” lub...

read more

Szkolenie jako utwór

Czyli  ochrona szkolenia na podstawie prawa autorskiego. Impulsem do napisania tego artykułu są sprawy klientów...

read more