Skutki przeniesienia autorskich praw majątkowych

Znajoma fotografka zapytała mnie: Czy może na swojej stronie internetowej publikować zdjęcia, do których autorskie prawa majątkowe
na wszystkich znanych w dniu zawierania umowy polach eksploatacji przeniosła na szkołę? Odpowiedź brzmi: nie.

Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej UPA) twórcy przysługuje wyłączne prawo
do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji. Prawo to powstaje po stronie twórcy z momentem ustalenia utworu. Ustawa wskazuje, że treść autorskich prawa majątkowych winna być określana przez pryzmat pól eksploatacji. Art. 50 UPA wskazuje przykładowy katalog pól eksploatacji, który ulega poszerzeniu w miarę powstawiana nowych technologii pozwalających dotrzeć do nowych kręgów odbiorców. I tak jednym z tych pól wskazanych tym przepisie jest internet:  „publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym”.

Reasumując treścią autorskich prawa majątkowych do zdjęcia jest korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji, w tym udostępnianie utworu w internecie.

Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe powinna określać jakich pól eksploatacji dotyczy przeniesienie a tym samym może obejmować tylko pola znane w momencie zawarcia Umowy. Zakładając, że w dniu przeniesienia autorskich praw majątkowych internet był znanym polem eksploatacji i został wprost wymieniony w umowie, nastąpiło przeniesienie praw do korzystania
ze zdjęcia w internecie.

Przeniesienie prawa do określonego pola eksploatacji skutkuje ubytkiem uprawnienia po stronie twórcy. Jeżeli drogą umowy doszło
do przeniesienia autorskich praw majątkowych do zdjęcia na polu eksploatacji: publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie, skutkuje to tym, że autor nie jest uprawniony do korzystania ze zdjęcia na tym polu. Niezależnie od  przeniesienia autorowi nadal przysługuje prawo osobiste do wskazania jego autorstwa,
z którego nie można jednak wywieźć uprawnia do umieszczania utworu na swojej stronie internetowej. W tym przypadku prawo do  wskazania autorstwa sprowadza się do obowiązku nabywcy prawa wskazania autora.

Z punktu widzenia twórcy pojawia się oczywiście pytanie w jaki sposób skonstruować umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych,
aby zachować możliwość pokazywania swoich utworów w celach promocji swojej twórczej dzialaności. Odpowiedzią na tą potrzebę może
być udzielenie przez uprawnionego licencji dla autora do korzystania z utworu na tym polu.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii: