Wzór zarejestrowany vs. niezarejestrowany

Za pomocą jednego zgłoszenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) można uzyskać prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego i ochronę na terytorium całej Unii.

Co istotne ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (data wejścia w życie w Polsce 01 maja 2004r.) reguluje nie tylko zakres ochrony wzorów zarejestrowanych ale również stanowi postawę prawną dla ochrony wzorów niezarejestrowanych.

W tym wpisie chciałabym przedstawić najważniejsze różnice między zarejestrowanymi a niezarejestrowanymi wzorami. Zapoznanie się z tymi informacjami umożliwi Ci podjęcie decyzji o rejestracji wzoru.

Koszty

Rejestracja wzoru wspólnotowego jest związana z poniesieniem kosztów administracyjnych. Aktualnie opłata wynosi 350,00 EURO za 5 letni okres ochronny.

Prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego nie wymaga rejestracji, oświadczeń, poświadczeń czy zawierania umów. Powstaje z mocy prawa z chwilą stworzenia wzoru. A zatem uprawniony nie ponosi kosztów uzyskania prawa.

Ujawnienie wzoru

Wystawienie wzoru lub wprowadzenie do obrotu towarów wytworzonych wg. wzoru skutkuje utratą nowości. Ponieważ upubliczniony wzór nie może zostać zarejestrowany, po ujawnieniu traci się możliwość rejestracji a jego ochrona zostaje oparta na przepisach o niezarejestrowanym wzorze wspólnotowym.

Dlatego ewentualną decyzję o zgłoszeniu wzoru należy podjąć przed podjęciem eksploatacji.*

Treść prawa do wzoru

Zarówno prawo z rejestracji jak i prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego zapewniają uprawnionemu monopol do posługiwania się wzorem w produkcji oraz wprowadzaniu do obrotu towarów zawierających wzór.

Podmioty trzecie mogą wytwarzać takie towary i wprowadzać je do obrotu wyłącznie za zgodą uprawnionego (licencja). Wtargnięcie w monopol uprawnionego stanowi naruszenie prawa do wzoru.

Różnice wyrażają się w innym czasie trwania ochrony oraz jej zakresie.

Czas trwania ochrony

Prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego jest udzielane na 5 letni okres, z możliwością przedłużenia do maksymalnie 25 lat. Osobę, na rzecz której udzielono rejestracji na zarejestrowany wzór wspólnotowy, a przed uzyskaniem rejestracji, osobę, w imieniu której dokonano zgłoszenia wzoru do rejestracji, uważa się za osobę uprawnioną. Domniemanie dotyczy zarówno postępowania przez EUIPO jaki i każdego innego postępowania.

Prawo do niezarejestrowanego wzoru trwa znaczeni krócej, bo tylko przez 3 lata. Przy czym bieg tego okresu rozpoczyna się w momencie pierwszego upublicznienia wzoru (towaru). Oznacza to, że ustawodawca unijny wymaga, aby ochrona był poprzedzona ujawnieniem wzoru. Równocześnie na uprawnionym do wzoru niezarejestrowanego, ciąży obowiązek wykazania używania i daty rozpoczęcia używania wzoru.

Zakres ochrony

Rejestr wzorów wspólnotowych jest jawny i dostępny dla wszystkich (znajdziesz go na stronach EUIPO https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl). Zgodnie z Rozporządzeniem uprawniony z rejestracji może dochodzić ochrony wzoru przed każdym przypadkiem naruszenia: kopiowania i naśladownictwa rozumianego jako wytwarzanie towarów podobnych do wzorów. Nawet jeżeli naruszyciel stworzył lub nabył wzór w dobrej wierze tj. bez świadomości istnienia wcześniejszego wzoru.

W tym zakresie uprawnienia z tytułu niezarejestrowanego wzoru są znacznie węższe. Nie uprawniają do przeciwstawienia się korzystaniu z wzorów podobnych. Bez rejestracji można zwalczać jedynie kopiowanie wzoru i to o ile następuje w złej wierze tj. tylko jeżeli naruszyciel miał świadomość istnienia wcześniejszego wzoru.

Podsumowanie

Każdy wzór przemysłowy od momentu ujawnienia podlega ochronie przysługującej z mocy Rozporządzenia.

Rejestracja zależy wyłącznie do woli uprawnionego ze wzoru. Jeżeli zdecyduje się na zgłoszenie do EUIPO uzyska bardziej przejrzystą i szerszą ochronę. Prawo do wzoru będzie mógł wykazać za pomocą rejestru EUIPO, co do postaci wzoru, towarów, dla których został zastrzeżony, czasu trwania ochrony. Ponadto naruszyciel nie będzie mógł powoływać się na brak świadomości naruszenia tj. nie mógł uniknąć odpowiedzialności z powodu dobrej wiary. Dochodzenie roszczeń w związku z naruszaniem prawa z rejestracji będzie łatwiejsze dla tego, kto dokonał rejestracji.

Twórca, który nie zdecydował się na rejestrację będzie zmuszony do wykazania w procesie wszystkich okoliczności związanych z nabyciem prawa tj. daty ujawnienia i postaci wzoru. Ponadto podmiot, który narusza prawo do niezarejestrowanego wzoru, będzie mógł powoływać się na dobrą wiarę w celu uniknięcia odpowiedzialności lub dokonać modyfikacji wzoru i korzystać z wyników Twojej kreatywności bez konsekwencji.

r. pr. Elżbieta Figat-Michalak

*W kolejnym wpisie omówię szerzej zagadnienie nieujawniania wzoru przed rejestracją.

radca prawny Elżbieta Figat-Michalak

Pozostawienie komentarza pod artykułem będzie uważane, za wyrażenie przez Panią/Pana zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1. lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych w celu opublikowania Pani/Pana imienia i nazwiska lub „nick” jako autora zamieszczonego komentarza. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt na adres e-mail Kancelarii kontakt@radcaprawnyefm.pl lub poprzez usunięcia komentarza. Wskazuję, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 

 

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii: