Zmiana terminów przedawnienie roszczeń majątkowych

Trwają prace nad skróceniem okresu przedawnienia roszczeń majątkowych. Procedowany projekt zakłada skrócenie ogólnego terminu przedawniania z 10 lat do lat 6. Dotyczy to tych roszczeń, dla których ani Kodeks Cywilny ani przepisy szczególne nie przewidują odrębnych terminów. Skrócony zostanie również okres przedawnienia roszczeń stwierdzonych wyrokiem lub ugodą zawartą przed sądem czy mediatorem. Do tej pory przedawnienie wynosiło 10 lat, a po nowelizacji będzie to okres 6-letni.
Pozostałe terminy pozostaną bez zmian: 3-letni okres przedawnienia pozostaje właściwy dla roszczeń okresowych (np. czynsz najmu) oraz roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zmienia się sposób liczenia terminów przedawnienia
Aktualnie termin przedawnienia kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Po nowelizacji koniec terminu będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba, że termin ten jest krótszy niż dwa lata). Oznacza to, że dzień 31 grudnia każdego roku będzie ostatnim dniem terminu przedawnienia dla należności pieniężnych, których okresy przedawnienie upłynęły w danym roku.

Przepisy przejściowe
Projekt zakłada, że do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie nowelizacji i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od tej chwili nowe przepisy. Natomiast dla roszczeń, których terminy przedawnienia uległy skróceniu stosuje się przepisy przejściowe, zgodnie z którymi ten krótszy okres liczony jest od dnia wejścia w życie ustawy. Chyba, że według dotychczasowych przepisów przedawnienie nastąpiłoby wcześniej – wtedy zastosowanie ma termin wcześniejszy.

Jak wobec tego ustalić termin przedawnienia roszczenia z tytułu świadczenia nienależnego, którego termin przedawnienia regulowany jest na podstawie przepisów ogólnych?

Załóżmy, że nowelizacja wejdzie w życie 31 marca 2018r.

Przykład 1
Roszczenie stało się wymagalne w 30 czerwca 2008r., wobec tego w dniu wejścia w życie nowych przepisów nie jest przedawnione. Skoro okres przedawnienia uległ skróceniu to początek biegu przedawnienia rozpoczyna się 31 marca 2018r. Zgodnie z nowymi przepisami roszczenie przedawniłoby się w 31 grudnia 2024r., ale według dotychczasowych przepisów ostatni dzień terminu przedawnienia upływa już w 30 czerwca 2018r.

Zgodnie z dyspozycją, że przedawnienie następuje z upływem wcześniejszego terminu – termin przedawnienia roszczenia zostanie ustalony na 30 czerwca 2018r.

Przykład 2
Wierzytelność stała się wymagalna 30 czerwca 2017r. W dniu wejścia w życie nowelizacji nie jest przedawniona a termin został skrócony, wobec czego należy ustalić dwa terminy przedawnienia. Według nowych przepisów termin 6 letni zostanie wyznaczony od daty wejścia w życie nowelizacji tj. od 31 marca 2018r. i upłynie 31 grudnia 2024r. Gdyby został obliczony według dotychczasowych przepisów to 10-letni termin upływałby z dniem 30 czerwca 2027r.

Zgodnie z dyspozycją, że przedawnienie następuje z upływem wcześniejszego terminu – ostatecznie upływ terminu przedawnienia zostanie ustalony na dzień 31 grudnia 2024r.

1 komentarz

  1. Drzwi Drewniane

    Ten blog jest niesamowicie wartościowy! Znajduję tu zawsze inspirujące treści i ciekawe artykuły, które są nie tylko pouczające, ale również przyjemne w czytaniu.

    Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii: