Znak towarowy jako zabezpieczenie kredytu.

Znak towarowy spełnia wiele funkcji: podstawową czyli oznaczenia pochodzenia a nadto reklamową, jakościową czy  informacyjną. W wyniku ich realizacji znak nabywa konkretną wartość, którą uprawniony może w różnoraki sposób wykorzystać.

Inwestycję w znak towarowy można spieniężyć sprzedając prawo ochronne lub czerpać zyski poprzez pobieranie opłaty licencyjnej za udostępnienie znaku podmiotom trzecim. Dzisiaj chcę po krótce opisać możliwości zabezpieczenia finansowania poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na prawie ochronnym.

Rejestrując znak towarowy w Urzędzie Patentowym uprawniony uzyskuje prawo, którego pełna nazwa to „prawo ochronne do znaku towarowego”. Tak jak na nieruchomości można ustanowić hipotekę tak na prawie ochronnym do znaku towarowego można ustanowić zastaw rejestrowy.

Zastaw jest tyle warty ile znak a tym samym jego atrakcyjność jako zabezpieczenia zależy wprost od wyceny znaku.

Instytucja zastawu rejestrowego jest uregulowana w odrębnej Ustawie z dnia 06 grudnia 1996r. zastaw rejestrowy i rejestr zastawów (dalej Ustawa). Ustanowienie zastawu następuje na podstawie umowy i wpisu zastawu do rejestru (zgodnie z nazwą ?. Wpis jest konieczny dla skutecznego ustanowienia tego zabezpieczenia.

Umowa musi być zawarta na piśmie i powinna zawierać co najmniej:

  1. Datę zawarcia ?
  2. Oznaczenie stron umowy. W omawianym przeze mnie przykładzie uprawniony do znaku będzie zastawcą a jego wierzyciel (np. banku udzielający kredytu), na którego rzecz ustanawiany jest zastaw na prawie będzie zastawnikiem.
  3. Oznaczenie przedmiotu zastawu tj. określenie prawa ochronnego na znak towarowy, w tym nr rejestracji (załącznikiem może być wypis z rejestru).
  4. Wierzytelność, którą zastaw będzie zabezpieczał, czyli w moim przykładzie kredyt.

Rejestry zastawów prowadzą Sądy Rejonowe. Z kolei Rejestr znaków towarowych prowadzi Urząd Patentowy. Fakt ustanowienia zastawu rejestrowanego zostanie wpisany do rejestru zastawów, ale również zostanie odnotowany w rejestrze znaków towarowych.

Posiadanie prawa ochronnego na znak towarowy daje uprawnionemu możliwości związane z zaproponowaniem zabezpieczenia np. dla pozyskania finasowania.

Co się stanie, gdy kredy nie zostanie spłacony? Zastawnik użyje przedmiotu zastawu do zaspokojenia swojej wierzytelności i będzie miał pierwszeństwo przed innymi wierzycielami uprawnionego. Ustawa przewiduje na tą okoliczność postępowanie wg. przepisów o egzekucji w postępowaniu cywilnym. Strony mają możliwość ustalenia w umowie również innych procedur np. przejęcia prawa do znaku przez zastawnika lub przetarg publiczny.

radca prawny Elżbieta Figat-Michalak

Pozostawienie komentarza pod artykułem będzie uważane, za wyrażenie przez Panią/Pana zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1. lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych w celu opublikowania Pani/Pana imienia i nazwiska lub „nick” jako autora zamieszczonego komentarza. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt na adres e-mail Kancelarii kontakt@radcapranwyefm.pl lub poprzez usunięcia komentarza. Wskazuję, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii: