Zobacz wszystkie wpisy w: Prawo autorskie

13Cze, 18
plagiat strony www

Omawiając temat ochron autorskoprawnej strony internetowej koniecznie trzeba wskazać, że na stronę internetową składa się zarówno program komputerowy jaki interfejs. Poniżej omówię zagadnienia związane w kodem źródłowym. Na wpis o ochronie interfejsu zapraszam za tydzień. Określając granice ochrony prawnoautorskiej programów komputerowych, należy zaznaczyć, że jej ustalenie nie jest oczywiste. Z pewnością jej początek wytacza próg twórczości ... więcej

17Maj, 18
prawo autorskie

Pomiędzy autorem a licencjobiorcą istnieje szczególna więź. Jej źródłem są autorskie prawa osobiste tj. niezbywalne prawa przysługujące autorowi na mocy ustawy. Znajdują one odzwierciedlenie w konkretnych uprawnieniach i obowiązkach stron umowy licencyjnej, wynikających wprost z Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. prawo autorskie i prawa pokrewne (dalej Ustawa). Uprawnieniem o najdalej idących skutkach jest możliwość ... więcej

6Maj, 18
prawo autorskie

Umowa licencyjna, upoważniająca do korzystania z utworu powinna zawierać regulacje dotyczące sposobu korzystania z utworu – określane poprzez wskazanie pól eksploatacji, oraz terytorium korzystania przez licencjobiorcę. Niezmiernie ważne jest określenie w umowie licencji okresu obowiązywania upoważnienia. Jeżeli czas obowiązywania licencji nie zostanie uregulowany w umowie – automatycznie zaczną obowiązywać przepisy Ustawy z dnia 04 lutego ... więcej

26Kwi, 18
prawo autorskie

Licencja to inaczej nabycie prawa do korzystania z dobra intelektualnego, w tym z utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. prawo autorskie i prawa pokrewne. O ile w przypadku znaków towarowych istnieją urzędowe rejestry, które potwierdzają kto jest uprawniony do danego prawa, to w prawie autorskim sprawa nie jest taka prosta. Dlatego też, ... więcej

13Kwi, 18
prawo autorskie

Zaczynając cykl na temat umów licencyjnych, przestawiam krótkie porównanie obu umów.  W dalszych odsłonach przedstawię najważniejsze zagadnienia związane z udzielaniem licencji. Skutki przeniesienia praw autorskich do utworu      Autor traci prawo do utworu – od momentu zbycia sam nie może korzystać z utworu.  A tym samym to nabywca staje się wyłącznie uprawnionym z tytułu ... więcej

6Kwi, 18
Produkcja filmowa

Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoliłaby chronić prawo do tytułu na tych samych zasadach co sam utwór (czyli na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994r. prawo autorskie i prawa pokrewne, dalej „Ustawa”). Żeby jednak zasłużyć na taką ochronę tytuł samodzielnie musiałby spełniać ustawowe progi twórczości. Jeżeli jednak na  tytuł  utworu składa się jedno ... więcej

22Mar, 18
prawo autorskie

Pisząc o umowach przenoszących prawa autorskie cały czas odnoszę się wyłącznie do majątkowych praw autorskich – ponieważ tylko te podlegają obrotowi – praw autorskich osobistych nie można się zrzec ani ich sprzedać. Prawa osobiste przynależą do twórcy od momentu powstania utworu na zawsze. Ich istotą jest ochrona więzi twórcy z utworem, czyli autorstwa, które realizuje ... więcej

15Mar, 18
Produkcja filmowa

Chciałabym przedstawić w tym artykule, umowę, która sprawdzi się w sytuacji, gdy strony co do zasady chciałyby zawrzeć umowę dotyczącą przeniesienia praw autorskich ale nie są jeszcze na to gotowe organizacyjne lub finansowo, np. na wczesnym etapie produkcji filmowej. Z drugiej strony pozyskanie środków i wykonawców dla przedsięwzięcia filmowego jest uzależnione od nabycia praw autorskich ... więcej

9Mar, 18
Produkcja filmowa

Pomimo przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do utworu, przy twórcy pozostaje szczególne uprawnienie o charakterze majątkowym tj. prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Utwór zależny to w skrócie opracowanie utworu pierwotnego (więcej informacji na temat utworu zależnego znajdziecie w moim poście: „Od czego zależy prawo zależne”, który znajdziecie pod linkiem http://radcaprawnyefm.pl/od-czego-zalezy-prawo-zalezne/ Jeżeli zajrzymy ... więcej

1Mar, 18
prawo autorskie

Ten artykuł ma odpowiedzieć na pytanie jak należy oceniać sytuacją, gdy utwór powstaje w drodze wykonywania obowiązków z umowy o pracę. W szczególności kiedy i w jakim zakresie prawa do utworu nabywa pracodawca. Co do zasady pracodawca i pracownik mogą w sposób dowolny uregulować kwestię praw autorskich do utworów tworzonych przez pracownika. Ale nie oznacza ... więcej