Zobacz wszystkie wpisy w: Prawo autorskie

23Lut, 18
prawo autorskie

Moment przejścia praw ma doniosłe znaczenie dla obu stron: dla twórcy oznacza, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń i że nie jest uprawniony do korzystania; dla nabywcy/zamawiającego oznacza, że może korzystać z utworu bez naruszenia praw autorskich twórcy. Precyzyjne ustalenie tego momentu leży w interesie obu stron umowy. Niestety pomimo doniosłości zagadnienia, strony często zupełnie pomijają tą kwestię w umowie narażając się na stosowanie przepisów Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

16Lut, 18
prawo autorskie

Wynagrodzenie twórcy: ryczałt czy procent od zysku ? A może kombinacja dwóch powyższych sposobów, będzie właściwa dla określania wynagrodzenia twórcy? Zacznijmy od prostszego rozwiązania, czyli ryczałtu. Przykładowy zapis umowy mógłby stanowić: „strony postanawiają, że wynagrodzenie twórcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszystkich wymienionych w umowie polach eksploatacji wynosi kwotę 5.000,00 zł.” Przy takiej ... więcej

9Lut, 18
prawo autorskie

Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje najczęściej na podstawie samodzielnej umowy, gdy jej przedmiotem jest gotowy utwór. Jeżeli przeniesienie praw autorskich dotyczy utworów, które powstają w wykonaniu innych zobowiązań np. z umowy o dzieło, zapisy dotyczące przeniesienia praw umieszcza się w umowie dotyczącej tego zobowiązania. I tak umowa o dzieło będzie zawierała odrębną klauzulę dotyczącą praw ... więcej

19Sty, 18
prawo autorskie

Zacznę od początku: z chwilą ustalenia utworu twórca nabywa prawo do korzystania z niego, w każdy możliwy sposób. Sposób korzystania z utworu określimy jako pole eksploatacji, jeżeli zostanie wyodrębniony technicznie co pozwoli na dotarcie do nowej grupy odbiorców oraz jest samodzielny w sensie ekonomicznym. Prawa majątkowe twórcy są w istocie zbiorem praw, którego elementy składowe ... więcej

12Sty, 18
prawo autorskie

Zapraszam na cykl wpisów dotyczących umownego przeniesienia autorskich praw majątkowych. W pierwszym artykule poruszam zagadnienia związane z formą właściwą dla zawarcia umowy oraz konsekwencjami jej niedochowania. Przeniesienie autorskich praw majątkowych wyłącznie na piśmie Forma pisemna to pierwsza zasada umownego przeniesienia autorskich praw majątkowych. Jeżeli zajrzymy do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia ... więcej

28Gru, 17
prawo autorskie

Od 1 stycznia 2018r. każdy może korzystać z utworów, których twórcy zmarli 1947r., lub dla których zdarzenie, rozpoczynające bieg 70-letniego terminu, nastąpiło w 1947r. Zgodnie z powyższym do domeny publicznej przechodzi cały dorobek twórczy autora, niezależnie od daty stworzenia czy upublicznienia konkretnego utworu. Wygaśnięcie autorskich praw majątkowych oznacza, że każdy może z tych utworów korzystać np. wydać książkę, nagrać audiobook, wykonać utwór muzyczny, wystawiać sztukę teatralną. Ponadto po wygaśnięciu praw nie jest konieczne uzyskanie zgody na wykonywanie praw zależnych (udzielanie zgody w tym zakresie uważa się za uprawnienie o charakterze majątkowym). Wobec tego nie jest naruszeniem prawa autorskiego stworzenie adaptacji audiowizualnej dzieła literackiego czy publikowanie tłumaczenia utworu po wygaśnięciu autorskich praw majątkowych.

7Gru, 17
prawo autorskie

Dostawcy usług hostingowych nie ponoszą odpowiedzialności ani cywilnej ani karnej, za treści umieszczane przez użytkowników. Podmioty hostingowe nie są również zobowiązane do kontrolowania materiałów umieszczanych i udostępnianych na serwerach, jeżeli nie są inicjatorami przekazu danych, nie wybierają odbiorców przekazu oraz nie modyfikują informacji zawartych w przekazie. Odpowiedzialność dostawcy usług hostingowych jest wyłączona tak długo, jak nie posiada on informacji o bezprawnym charakterze tych danych. Jeżeli jednak otrzyma taką informację zobowiązany jest do niezwłocznego zablokowania dostępu do tych danych. Odpowiedzialność wobec użytkownika za zablokowanie jego treści jest wyłączona, jeżeli został wcześniej zawiadomiony o zamiarze blokady.

31Lip, 17
prawo autorskie Radca Prawny Warszawa

Na szczególną uwagę zasługuje pkt. 9 tego katalogu, zgodnie z którym prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej, nawet powstałe po zawarciu małżeństwa zawsze będą przysługiwały temu małżonkowi który je nabył. Jeżeli więc jeden małżonek nabył autorskie prawa jako twórca a drugi jest uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, to prawa te wchodzą do majątku odrębnego właściwego małżonka - nigdy do majątku wspólnego. Jednakże w myśl art. 31 § 2 pkt. 2) Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, dochody zyskane z tytułu np. udzielania licencji na każde z tych praw będą wchodziły do majątku wspólnego.

9Cze, 17

Prawo zależne przysługuje autorowi opracowania utworu pierwotnego (utwór zależny), jeżeli opracowanie posiada ładunek twórczy. Naturę utworów zależnych najłatwiej opisać poprzez wskazanie przykładowych opracowań. Utworami zależnymi będą np. tłumaczenie, adaptacja powieści na scenariusz filmowy, miksowanie utworów muzycznych. Utwory zależne wykorzystują prawnie chronione elementy twórcze utworu pierwotnego np. w adaptacji filmowej powieści będą to bohaterowie oraz fabuła. ... więcej