Zakres pomocy prawnej

Prawo autorskie

UTWÓR LICENCJA NARUSZENIE

Dla twórców oraz producentów i wydawców poszukujących ochrony prawnej utworów oraz możliwości czerpania korzyści z ich eksploatacji Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie zarządzania prawami autorskimi.

Pomoc prawna w zakresie ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych:

 1. Sporządzanie i weryfikacja umów z elementami prawa autorskiego, w szczególności umowy o dzieło, umowy opcji, umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych bądź udzielenia licencji do korzystania z utworu. Wsparcie oraz reprezentowanie przy negocjowaniu warunków umów.
 2. Wydawanie opinii prawnych w zakresie wykładni, wykonywania oraz skutków zawarcia umowy dotyczącej praw autorskich.
 3. Analiza przypadków naruszeń osobistych i majątkowych praw autorskich, w tym analiza dokumentów oraz stanów faktycznych.
 4. W sprawach naruszeń Kancelaria reprezentuje Klientów wobec osób trzecich: sporządza stosowne wezwania i prowadzi mediacje. Na etapie sporu sądowego Kancelaria opracowuje strategię prowadzenia sprawy oraz reprezentuje Klientów w postępowaniu sądowym cywilnym lub karnym.

Czym jest prawo autorskie?

Prawo autorskie, uregulowane w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to wiązka uprawnień przysługujących twórcy utworu (a w niektórych przypadkach innemu upoważnionemu podmiotowi np. pracodawcy ze względu na występujący stosunek pracy). Prawo przysługujące twórcy obejmuje możliwość podejmowania decyzji o utworze, w tym o sposobie eksploatacji.

Ustawa wskazuje jako przykładowe utwory:

 • Wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 • Plastyczne;
 • Fotograficzne;
 • Lutnicze;
 • Wzornictwa przemysłowego;
 • Architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 • Muzyczne i słowno-muzyczne;
 • Sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 • Audiowizualne (w tym filmowe).

Rodzaje praw autorskich

Prawo autorskie dzieli się na:

·       majątkowe

Określają kwestię wynagrodzenia za wykorzystywanie utworu, a także możliwości związane z dysponowaniem nim. Co istotne, mają one charakter czasowy i zbywalny, jednak mogą być też dziedziczone. Z reguły obowiązują one przez cały okres życia twórcy i 70 lat po jego śmierci. Autorskie prawa majątkowego doznają ograniczenia w granicach zasad dozwolonego użytku.

·       osobiste

Tzw. „ojcostwo utworu”, które oznacza przywilej wiązania utworu z nazwiskiem autora. Osobiste prawa autorskie są niezbywalne i nigdy nie wygasają. Nie można ich również przenosić na inny podmiot. Twórca w ramach przysługujących mu praw osobistych może przedstawiać swoją twórczość anonimowo lub korzystając z pseudonimu. Prawo osobiste to również prawo zachowania niezmienionej treści i formy utworu.

Ochrona prawa autorskiego

Twórca nie musi występować o rejestrację lub patent czy też uiszczać jakichkolwiek opłat, ponieważ utwory podlegają ochronie prawo-autorskiej od momentu ich ustalenia, tj. ich uzewnętrznienia. Przepisy prawa autorskiego przyznają twórcy monopol decydowania o korzystaniu z utworu.

W przypadku naruszenia osobistych praw autorskich, autorowi przysługuje roszczenie o:

 • Zaniechanie naruszania;
 • Dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia, w szczególności poprzez złożenie publicznych przeprosin;
 • Zadośćuczynienie.

W przypadku naruszenia majątkowych praw autorskich roszczenia autora obejmują żądania:

 • Zaniechania naruszania;
 • Usunięcia skutków naruszenia;
 • Naprawienia wyrządzonej szkody:
  • na zasadach ogólnych albo
  • poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
 • Wydania uzyskanych korzyści.

 

Umowy dotyczące eksploatacji utworów

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadza wiele przepisów szczególnych, które dotyczą sprzedaży oraz eksploatacji utworów. Celem tych rozwiązań jest zasada przyjęta w systemie prawa autorskiego ochrony twórcy. Z drugiej strony specyfika rozwiązań ustawowych jest pochodną specyfiki praw autorskich jako prawa na dobrach niematerialnych.

Kancelaria specjalizuje się w sporządzaniu oraz opiniowaniu umów z elementami prawa autorskiego:

 • Opiniowanie umów, w szczególności poprzez ocenę skutków prawnych zawartej umowy w stosunku do osobistych i majątkowych praw autorskich;
 • Wsparcie w negocjacjach, poprzez analizę proponowanych klauzul umownych oraz pomoc w formułowaniu zapisów, które najpełniej realizują interesy Klientów Kancelarii;
 • Sporządzanie umów, w tym: umów o dzieło i zlecenie, umów o świadczenie usług filmowych, umów B2B oraz NDA, poprzez doradzanie w wyborze rodzaju umowy właściwej dla realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia kreatywnego.