Zakres pomocy prawnej

windykacja należności

Prawo autorskie

Dla twórców oraz producentów poszukujących ochrony prawnej utworów oraz możliwości czerpania korzyści z praw, oferuję kompleksową obsługę prawną w zakresie zarządzania prawami autorskimi.

Pomoc prawna w zakresie ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych:

 1. Sporządzanie i weryfikacja umów dotyczących prawa autorskiego, np. umowy o dzieło, umowy opcji, umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych bądź udzielenia licencji. Wsparcie oraz reprezentowanie przy negocjowaniu warunków umów.
 2. Wydawanie opinii prawnych w zakresie wykładni, wykonywania oraz skutków zawarcia umowy dotyczącej praw autorskich.
 3. Analiza przypadków naruszeń osobistych i majątkowych praw autorskich, w tym analiza dokumentów, skutków działań osób trzecich. W sprawach naruszeń Kancelaria reprezentuje Klientów wobec osób trzecich: sporządza stosowne wezwania i prowadzi mediacje.
 4. Na etapie sporu sądowego w przypadku naruszenia praw autorskich Kancelaria proponuje strategię prowadzenia sprawy oraz reprezentuje Klientów przed sądem.
 • Udzielania pomocy prawnej z zakresu ochrony praw osobistych, w szczególności prawa do wizerunku. Kancelaria przygotowuje dokumenty prawne regulujące zakres korzystania z wizerunku.
 • Czym jest prawo autorskie?

  Prawo autorskie, uregulowane w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to wiązka uprawnień przysługujących twórcy utworu (a w niektórych przypadkach innemu upoważnionemu podmiotowi np. pracodawcy ze względu na występujący stosunek pracy). Prawo przysługujące twórcy obejmuje możliwość podejmowania decyzji o utworze, w tym w zakresie eksploatowania utworu, jak również czerpania korzyści finansowych z tej eksploatacji.

  Ustawa wskazuje przykładowe utwory:

  • wyrażone za pomocą słów, znaków graficznych, symboli matematycznych (w tym także programy komputerowe czy mapy kartograficzne),
  • muzyczne oraz słowno-muzyczne,
  • plastyczne i fotograficzne,
  • architektoniczne.

  Ustawa reguluje ponadto kwestie związane z ochroną wizerunku.

  Rodzaje praw autorskich

  Prawo autorskie dzieli się na:

  • majątkowe

   Określają kwestię wynagrodzenia za wykorzystywanie utworu, a także możliwości związane z dysponowaniem nim. Co istotne, mają one charakter czasowy i zbywalny, jednak mogą być też dziedziczone. Z reguły obowiązują one przez cały okres życia twórcy i 70 lat po jego śmierci. Jeśli nie jest on znany obowiązują przez 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu. Ograniczają je ponadto zasady dozwolonego użytku – prywatnego oraz publicznego.

  • osobiste

   Tzw. „ojcostwo utworu”, które oznacza przywilej wiązania utworu z nazwiskiem autora. Osobiste prawa autorskie są niezbywalne i nigdy nie wygasają. Nie można ich również przenosić na inny podmiot. Twórca może jednak przedstawiać swoje dzieło anonimowo lub też korzystając z pseudonimu. Może on ponadto żądać zachowania niezmienionej treści, jak i formy utworu. Umowy kupna-sprzedaży utworu mogą natomiast zakładać jego anonimową publikację, co jest jednoznaczne z tym, że nie będzie on pociągać drugiej strony umowy do odpowiedzialności za przedstawianie utworu bez podania jego nazwiska bądź pseudonimu.

  Ochrona prawa autorskiego

  Twórca nie musi występować o rejestrację lub patent czy też uiszczać jakichkolwiek opłat, ponieważ utwory podlegają ochronie od momentu ich ustalenia, tj. ich uzewnętrznienia. Dzięki przepisom prawa autorskiego prawnik może w imieniu twórcy bądź uprawnionego podmiotu występować o:

  • zaniechanie/zaprzestanie działań mogących doprowadzić do naruszenia,
  • usunięcie skutków naruszenia.

  W przypadku majątkowych praw autorskich moja Kancelaria może pomóc także w dochodzeniu:

  • naprawienia szkód wynikających z naruszenia, na zasadach ogólnych lub też przez zadośćuczynienie pieniężne,
  • wydania uzyskanych korzyści,
  • wydania w prasie oświadczenia.

  Inne usługi