Zakres pomocy prawnej

product

Prawo autorskie

Dla autorów poszukujących ochrony prawnej utworów oraz możliwości czerpania korzyści z praw, oferuję kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony
oraz zarządzania prawami autorskimi.

Pomoc prawna w zakresie ochrony autorskich prawa osobistych i majątkowych:

 1. wsparcie w negocjacjach dotyczących warunków zawarcia umowy dotyczącej praw autorskich oraz sporządzanie umów przenoszących prawo autorskie oraz umów licencyjnych.
 2. pomoc prawna w zakresie wykładni oraz stosowania umów z zakresu prawa autorskiego.
 3. wydawanie opinii prawnych w sprawach dotyczących naruszenia osobistych i majątkowych praw autorskich
 4. pomoc prawna w przypadkach naruszenia praw autorskich, w szczególności zastępstwo procesowe w sprawach za zakresu prawa autorskiego.

Czym jest prawo autorskie?

Prawo autorskie, uregulowane w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to wiązka uprawnień przysługujących twórcy utworu (a w niektórych przypadkach innemu upoważnionemu podmiotowi np. pracodawcy ze względu na występujący stosunek pracy). Prawo przysługujące twórcy obejmuje możliwość podejmowania decyzji o utworze, w tym w zakresie eksploatowania utworu, jak również czerpania korzyści finansowych z tej eksploatacji.

Ustawa wskazuje przykładowe utwory:

 • wyrażone za pomocą słów, znaków graficznych, symboli matematycznych (w tym także programy komputerowe czy mapy kartograficzne),
 • muzyczne oraz słowno-muzyczne,
 • plastyczne i fotograficzne,
 • architektoniczne.

Ustawa reguluje ponadto kwestie związane z ochroną wizerunku.

Rodzaje praw autorskich

Prawo autorskie dzieli się na:

 • majątkowe

  Określają kwestię wynagrodzenia za wykorzystywanie utworu, a także możliwości związane z dysponowaniem nim. Co istotne, mają one charakter czasowy i zbywalny, jednak mogą być też dziedziczone. Z reguły obowiązują one przez cały okres życia twórcy i 70 lat po jego śmierci. Jeśli nie jest on znany obowiązują przez 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu. Ograniczają je ponadto zasady dozwolonego użytku – prywatnego oraz publicznego.

 • osobiste

  Tzw. „ojcostwo utworu”, które oznacza przywilej wiązania utworu z nazwiskiem autora. Osobiste prawa autorskie są niezbywalne i nigdy nie wygasają. Nie można ich również przenosić na inny podmiot. Twórca może jednak przedstawiać swoje dzieło anonimowo lub też korzystając z pseudonimu. Może on ponadto żądać zachowania niezmienionej treści, jak i formy utworu. Umowy kupna-sprzedaży utworu mogą natomiast zakładać jego anonimową publikację, co jest jednoznaczne z tym, że nie będzie on pociągać drugiej strony umowy do odpowiedzialności za przedstawianie utworu bez podania jego nazwiska bądź pseudonimu.

Ochrona prawa autorskiego

Twórca nie musi występować o rejestrację lub patent czy też uiszczać jakichkolwiek opłat, ponieważ utwory podlegają ochronie od momentu ich ustalenia, tj. ich uzewnętrznienia. Dzięki przepisom prawa autorskiego prawnik może w imieniu twórcy bądź uprawnionego podmiotu występować o:

 • zaniechanie/zaprzestanie działań mogących doprowadzić do naruszenia,
 • usunięcie skutków naruszenia.

W przypadku majątkowych praw autorskich moja Kancelaria może pomóc także w dochodzeniu:

 • naprawienia szkód wynikających z naruszenia, na zasadach ogólnych lub też przez zadośćuczynienie pieniężne,
 • wydania uzyskanych korzyści,
 • wydania w prasie oświadczenia.

Inne usługi