Zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Rozpoczynając działalność gospodarczą poszukujemy oznaczenia, które będzie wyróżniało nasze towary lub usługi na rynku a tym samym ułatwi nam kontakt z klientami. Oryginalny i szybko zapadający w pamięć znak czy to w postaci słownej czy graficznej sam w sobie potrafi przywołać u klientów pozytywne skojarzenia i stanowi podstawę do budowania marki. Działając na rynku budujemy renomę, której symbolem może być znak towarowy. Wieź między znakiem a oferowanym towarem lub usługami nabiera na wartości, która z czasem daje się wyrazić w określonej kwocie. Dlatego zasługuje na ochronę prawną.
Uzyskanie świadectwa ochronnego na znak towarowy następuje na skutek rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia regulują przepisy art. 138-152 Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30/06/2000r. (dalej Ustawa) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 08/07/2002r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (dalej Rozporządzenie). Zgłoszenia w Urzędzie Patentowym może dokonać bezpośrednio podmiot który, domaga się ochrony lub jego pełnomocnik. Zgodnie z art. 236 pkt. 1 ¹ ustawy pełnomocnikiem zgłaszającego w zakresie znaków towarowych może być również radca prawny.
W zgłoszeniu należy określić znak towarowy oraz wskazać towary lub usługi,które będzie wyróżniał. Oznaczenie towarów i usług odbywa się wg klasyfikacji przyjętej na podstawie Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r. Tekst klasyfikacji jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego.
Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego następuje po ustaleniu przez Urząd Patentowy, że znak towarowy posiada zdolność odróżniającą (art. 129 ¹ Ustawy). Urząd Patentowy nie bada z urzędu kolizji między nowo zarejestrowanym znakiem towarowym a wcześniej zarejestrowanym znakami. Na okoliczność zaistnienia takiej kolizji Ustawa przewiduje instytucję sprzeciwu podmiotu, który wcześniej nabył prawo ochronne. W przypadku pokrywania się zakresu ochrony (art. 132 ¹ Ustawy), uprawniony składa sprzeciw, na podstawie którego toczy się postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym (art. Rozdział 42 Postępowanie w sprawie sprzeciwu). Dlatego należy wykazać się zapobiegliwością już na etapie składania wniosku i dokonać analizy swojego znaku towarowego pod kątem wystąpienia ryzyka kolizji znaków.
Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia. W celu przedłużenia ochrony na kolejny okres 10-letni, należy złożyć wniosek o przedłużenie prawa oraz wnieść wymagane opłaty.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii: